ขั้นตอนการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า

ขั้นตอนการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า

นำก้อนวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดเข้าสู่กระบวนการเผา เพื่อเอาพลังงานความร้อนไปผลิตไอน้ำ (Stream) ส่งต่อไปขับเคลื่อนกังหัน (Turbine) เดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) ทั้งนี้ อากาศที่เกิดจากการเผาไหม้จะผ่านกระบวนการบำบัดมลสารให้ได้คุณภาพอากาศที่ดีก่อนปล่อยออกสู่บรรยากาศ

 • ระบบการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่สมบูรณ์โดยใช้ความร้อนสูง
 • มีระบบบำบัดและฟอกอากาศที่ทันสมัย ทั้งระบบถุงกรอง (Bag Filter) และเครื่องฟอกอากาศแบบเปียก (Wet Scrubber)
 • มีระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ปลายปล่องอย่างต่อเนื่อง (CEMs) และแสดงผลตลอด 24 ชม. เถ้าที่เกิดจากการเผาไหม้ได้รับการกำจัดอย่างถูกวิธี โดยผู้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานเลขที่ 101 เท่านั้น
 • ใช้น้ำประปาจากระบบประปาของการนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย
 • น้ำเสียจากอาคารสำนักงานจะถูกรวบรวมเข้าถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปเพื่อบำบัดให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด
 • น้ำทิ้งจากระบบหล่อเย็น หม้อไอน้ำ และระบบอาร์โอ จะถูกเข้าสู่บ่อพักน้ำทิ้งเพื่อตรวจสอบคุณภาพ
 • น้ำทิ้งในบ่อพักน้ำทิ้งจะถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์ ในการรดพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ
 • พลังงานมั่นคงรองรับการท่องเที่ยวและการประกอบอาชีพในพื้นที่
 • กองทุนพัฒนาชุมและการศึกษา
 • ภาษีพัฒนาท้องถิ่นจากการสร้างโรงงานไฟฟ้า
 • กระตุ้นเศรษฐกิจจากการสร้างโรงงาน