รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 26 มี.ค. 2567
ลำดับ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) %หุ้น
1 บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด(มหาชน) 984,000,000 43.93
2 นาย ภัคพล งามลักษณ์ 337,667,600 15.07
3 บริษัท อัคคีปราการ จำกัด(มหาชน) 159,935,200 7.14
4 นาย วิชัย วชิรพงศ์ 68,453,800 3.06
5 น.ส. ภาวศุทธิ โชติกเสถียร 67,530,000 3.01
6 นาง สิริการย์ เจริญสหายานนท์ 35,260,300 1.57
7 นาย ฐิติ กิตติพัฒนานนท์ 31,000,000 1.38
8 นาย สมศักดิ์ อนงค์เลขา 28,900,000 1.29
9 นาย สมชาย เลิศขจรกิตติ 24,200,000 1.08
10 น.ส. เปมิกา เตชะรุ่งเรืองภรณ์ 20,000,000 0.89
  • รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
  • * รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน