ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นร้อยละ
1. บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)60.00
2. นายภัคพลงามลักษณ์30.22
3. บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)9.75