“ETC” นำทีม กลุ่มบริษัท “BETTER GROUP” ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว พร้อมแจกกล้าไม้ใน โครงการ “ขยะแลกกล้า”

กลุ่มบริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ “ETC” พร้อมด้วยกลุ่มบริษัท “BETTER GROUP” (เบตเตอร์ กรุ๊ป) จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ และแจกกล้าไม้ในโครงการ “ขยะแลกกล้า” จำนวนกว่า 2,000 ต้น โดยมี นายดุรงค์ฤทธิ์ ศิริวัฒนพันธ์ ปลัดจังหวัดสระบุรี, คุณเอกรินทร์ เหลืองวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน), คุณสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด(มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มบริษัท “BETTER GROUP” (เบตเตอร์ กรุ๊ป) ร่วมกันปลูกต้นไม้ ในวันที่ 16 ธันวาคม 2566 ณ โรงเรียนบ้านป่าไม้พระฉาย ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
คุณเอกรินทร์ เหลืองวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “โครงการ “ขยะแลกกล้า” จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างวินัยให้เยาวชน และประชาชน ได้รู้จักการนำสิ่งของเหลือใช้ หรือ “ขยะไร้ค่า” นำมาสร้างประโยชน์ให้มีคุณค่า สามารถนำมาแลกเป็นกล้าไม้ เพื่อช่วยลดภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต พร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เยาวชน และประชาชนในการคัดแยกขยะ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เห็นคุณค่าในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นการช่วยลดภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต

คุณเอกรินทร์ กล่าวต่ออีกว่า “กลุ่มบริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ “ETC” พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ ประชาชน ได้ร่วมแรงร่วมใจกันปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพิ่มออกซิเจน ให้แก่ชาวจังหวัดสระบุรี อันจะส่งผลด้านคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน ในพื้นที่บริเวณใกล้เคียง และบริเวณชุมชนโดยรอบ แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สำหรับการปลูกต้นไม้ครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนเป็นอย่างดี จากหน่วยงานราชการ บุคลากรในสังกัดต่างๆ องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน ประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนความร่วมมือจากสถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดสระบุรี – กรมป่าไม้ ในการสนับสนุนพันธุ์ไม้ยืนต้น ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ จำนวน 7 ชนิด ได้แก่ ยางนา พยุง มะขาม ขี้เหล็ก มะค่า ตะเคียน ต้นสัก ทั้งปลูก และแจกกล้าไม้ รวมจำนวนกว่า 2,000 ต้น เรียกได้ว่าคืนความชุ่มชื้น เติมออกซิเจนให้กับธรรมชาติ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ชาวจังหวัดสระบุรี เกิดประโยชน์ทางตรงและทางอ้อม ทั้งในด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและสุขภาพจิต ลดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม เชื่อมสัมพันธ์ทางสังคม ชุมชน เพื่อเกิดความยั่งยืนสืบไป”