ETC” รับรางวัลเกียรติคุณ “Sustainability Disclosure Award 2023”

บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ “ETC” รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Recognition 2023 จากสถาบันไทยพัฒน์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ ….. จากการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ตามมาตรฐานสากลด้วยความโปร่งใส ครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานสถาบันไทยพัฒน์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน หรือ Sustainability Disclosure ประจำปี 2566

จากที่ “ETC” ได้รับรางวัลดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงาน ซึ่งครอบคลุมทั้งการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม หรือด้าน ESG (Environmental, Social and Governance) แสดงถึงความยั่งยืนของธุรกิจ

“ETC” มีการเผยแพร่ข้อมูลความยั่งยืนต่อสาธารณะในรูปแบบของรายงานความยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับความสมบูรณ์ของเนื้อหา (Completeness) ความน่าเชื่อถือ (Credibility) รวมทั้งการสื่อสารและการนำเสนอ (Communication) ส่งผลให้ในปีนี้ “ETC” ได้รับคัดเลือกจากสถาบันไทยพัฒน์ ให้ได้รับรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Recognition 2023