กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

(CG&CSR)

 1. วัตถุประสงค์
 • เพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ให้มีมาตรฐาน ที่ชัดเจนเป็นสากล
 • เพื่อให้คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สามารถกำกับดูแล ตลอดจนให้คำปรึกษาและกำหนดแนวทางปฏิบัติ ตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีและหลักความรับผิดชอบ ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
 • เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทางจริยธรรม จรรยาบรรณธุรกิจ และมุ่งสู่การพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทฯ
 1. องค์ประกอบและคุณสมบัติ
 • คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยกรรมการไม่เกิน 5 คน และกำหนดให้ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมต้องเป็นกรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท
 • เป็นผู้มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ ประสบการณ์  รวมถึงเป็นผู้ที่ประกอบด้วยคุณธรรม และจริยธรรม ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
 • สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • ผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 1. วาระการดำรงตำแหน่งและการประชุม
 • คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีวาระการปฏิบัติงานตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท
 • คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเมื่อพ้นวาระ หรือมีเหตุใดที่คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมไม่สามารถอยู่ได้ จนครบวาระคณะกรรมการบริษัทจะต้องแต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมคนใหม่แทนให้ครบถ้วนอย่างช้าภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการไม่ครบถ้วน และให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง
 • การพ้นตำแหน่งของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
  นอกจากพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

  • ตาย
  • ลาออก
  • การถอดถอนจากคณะกรรมการบริษัท
 • คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมจะต้องจัดให้มี
  หรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควรและจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
 • ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
  จะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 3 คนจึงถือว่าครบองค์ประชุม
 • การลงมติของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
  จะกระทำโดยถือตามเสียงข้างมากของกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมเป็นมติเอกฉันท์
 1. ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ
 • พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แนวปฏิบัติ และแผนงานด้านกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ
 • ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานในกิจกรรมกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท
 • กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องในกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท
 • ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอทุกครั้งหลังมีการประชุมกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • ทบทวนและเสนอปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัทเป็นประจำตามความเหมาะสม  และเสนอแนะต่อคณะกรรมการเพื่อให้มีการพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดเกี่ยวกับกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
 • เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท ต่อผู้มีส่วนได้เสียและสาธารณชน
 1. การรายงาน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR) จะต้องรายงานขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัท

 1. ที่ปรึกษา

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR) อาจแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอกได้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

 1. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR) จะต้องสอบทานและทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ กฎบัตรที่มีการปรับปรุงแก้ไขอย่างมีนัยสำคัญต้องมีการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

 

กฎบัตรฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562
ประกาศ  ณ  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562