ประวัติความเป็นมา

ประวัติ

ประกอบธุรกิจหลักผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน รวมทั้งธุรกิจให้บริการด้านการออกแบบวิศวกรรมโรงไฟฟ้า การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงไฟฟ้า และการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแบบครบวงจร

โรงไฟฟ้า ETC เป็นโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงกากอุตสาหกรรมแห่งแรกใประเทศไทย และได้รับอัตรารับซื้อไฟฟ้าสูงสุดเมื่อเทียบกับการใช้เชื้อเพลิงประเภทอื่นในการผลิตไฟฟ้า

2563
YEAR

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชน ในเดือนสิงหาคม 2563 ได้ทำการเข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (First Day Trade)   เดือนธันวาคม 2563 ETC แจ้งการเปลี่ยนแปลงตลาดรองสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ จากตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) มาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) (SET) กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค   ทำการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชันในโครงการบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างคู่ค้าบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

2562
YEAR

–  บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เป็นบริษัท เอิร์ธ   เท็ค  เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
– บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญจากเดิมหุ้นละ 100.00 บาท เป็น หุ้นละ 0.50 บาท
– บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 820 ล้านบาท เป็น 1,120 ล้านบาท โดยการออกหุ้น    สามัญใหม่จำนวน 600 ล้านหุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท สำหรับการเสนอขาย หุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) โรงไฟฟ้าของRH และ AVAซึ่งใช้ขยะอุตสาหกรรมเป็นเชื้อเพลิงได้เริ่มผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2562 และวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ตามลำดับ

2560
YEAR

บริษัทฯ ได้เริ่มผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟภ. โดยใช้การจัดการขยะแบบผสมผสานระหว่างขยะชุมชนและขยะอุตสาหกรรมเป็นเชื้อเพลิง ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป

จัดตั้งบริษัท เอิร์ธ เอ็นจิเนีย แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (“EEC”)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจการให้บริการด้านการออกแบบวิศวกรรม การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ การก่อสร้างโรงไฟฟ้าแบบครบวงจร (Integrated EPC) และบริหารงานและซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้า (Operations& Maintenance หรือ O&M) ให้กับโรงไฟฟ้าภายในกลุ่มบริษัทฯโดย EEC

2559
YEAR

บริษัทฯ ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการยื่นคำร้องและข้อเสนอขอขายไฟฟ้าตามประกาศของ กกพ. ด้วยการจัดตั้งบริษัทย่อยจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท เอวา แกรนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (“AVA”) และบริษัท สิริลาภา พาวเวอร์ จำกัด (“SIRI”) เพื่อประกอบกิจการโรงไฟฟ้าที่ใช้ขยะอุตสาหกรรมเป็นเชื้อเพลิงโดยบริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทย่อยทั้ง 2 บริษัท

2558
YEAR

กฟภ. ได้ยกเลิกคำขอขายไฟฟ้าในรูปแบบส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) และเปลี่ยนเป็นการรับซื้อในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกิจการพลังงาน (“กกพ.”) ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการขออนุญาตใหม่ และได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff ในเดือนกรกฎาคมปี 2558 เป็นผลให้ปัจจุบันบริษัทฯเป็นผู้ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าประเภทผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer หรือ VSPP) ที่มีกำลังการผลิตติดตั้งขนาด 9.4 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้กับกฟภ. ในปริมาณพลังไฟฟ้าสูงสุด 8.0 เมกะวัตต์ โดยใช้การจัดการขยะแบบผสมผสานระหว่างขยะชุมชนและขยะอุตสาหกรรมเป็นเชื้อเพลิง และได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT)

2556
YEAR

ยื่นคำขอจำหน่ายไฟฟ้าและแบบคำขอรับส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) สำหรับโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะผสมผสาน (ใช้การจัดการขยะแบบผสมผสานระหว่างขยะชุมชนและขยะอุตสาหกรรมเป็นเชื้อเพลิง) ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง9.4 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”)

2548
YEAR

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) (“BWG”) ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องได้มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการดำเนินธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทของ BWG โดยกำหนดให้ BWG เข้าถือหุ้นของ ETC ในสัดส่วนร้อยละ 99.94 เพื่อดำเนินธุรกิจนำขยะไปจัดการด้วยวิธีรีไซเคิล และให้ BWG ดำเนินธุรกิจให้บริการบริหารและจัดการสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ปรับคุณภาพและฝังกลบสิ่งปฏิกูลที่เป็นอันตรายและไม่อันตราย บำบัดน้ำเสีย และต่อมา BWG ได้เริ่มนำขยะอุตสาหกรรมที่เคยถูกฝังกลบมาใช้ในการผลิตเชื้อเพลิง SRF (Solid Recovered Fuel) เพื่อนำไปจำหน่ายต่อเป็นเชื้อเพลิงเสริมให้แก่ผู้ประกอบการโรงปูนซีเมนต์ต่างๆ ในจังหวัดสระบุรี

2547
YEAR

บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน)(“บริษัทฯ” หรือ “ETC”) จัดตั้งขึ้นด้วยทุนจดทะเบียน 1ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนให้บริการเกี่ยวกับการกำจัดขยะอุตสาหกรรมและมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 2674/1 หมู่ที่ 2 ซอยไดร์ฟอิน 2 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครและต่อมาในเดือนสิงหาคม 2550 ได้ย้ายสำนักงานใหญ่มาตั้งอยู่ที่ 2680, 2682 หมู่ที่ 2 ซอยลาดพร้าว 128/3 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร