กลยุทธ์และแนวทางพัฒนาอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์และแนวทางพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า
จากโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน รวมทั้งธุรกิจให้บริการด้านการออกแบบวิศวกรรมโรงไฟฟ้า การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงไฟฟ้า และการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแบบครบวงจร จึงเป็นกลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด ที่ครบวงจรอย่างแท้จริง บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นองค์กรชั้นนำในอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ต่างๆ มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล ปลอดภัยต่อชุมชน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยผลตอบแทนที่ดีและ เป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วน โดยสร้างวัฒนธรรมและการพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้มีความรู้ความสามารถรองรับ การแข่งขันทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงมีกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่สร้างความมั่นคงให้องค์กร ดังนี้

  1. องค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแก้ไขปัญหาขยะอุตสาหกรรมให้แก่ประเทศ และไม่สร้างมลภาวะให้สิ่งแวดล้อมโดยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการลดปริมาณของเสีย จากกระบวนการผลิต

บริษัทฯ มุ่งมั่นเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถช่วยแก้ไขปัญหาขยะที่ ส่งผลกกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมด้วยการนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าตามนโยบายภาครัฐที่ส่งเสริมการใช้ขยะเป็นเชื้อเพลิงเพื่อลดปัญหาด้านปริมาณขยะของประเทศ ซึ่งเป็นวิธีการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพโดยการเปลี่ยนขยะให้เป็นทรัพยากร ที่มีประโยชน์ และมีนโยบายการลงทุนด้วยการเลือกใช้เทคโนโลยีสะอาด และพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักร อย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการกำกับดูแลและควบคุมการบริหารจัดการคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมและ การจัดการขยะของเสียให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ตลอดจนจัดให้มีการปลูกฝังจิตสำนึกในด้าน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมกับพนักงาน ชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง

  1. การบริหารควบคุมต้นทุนและพัฒนาการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มขีดความสามารถการดำเนินงานโรงไฟฟ้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยให้ความสำคัญกับ การพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการผลิตไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง และบริหารควบคุมลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญที่มี ความรู้ความชำนาญของบริษัทย่อย คือ บริษัท เอิร์ธ เอ็นจิเนีย แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (“EEC”) ประกอบธุรกิจให้บริการด้าน การออกแบบวิศวกรรม การจัดหาเครื่องจักร และอุปกรณ์การก่อสร้างโรงไฟฟ้าแบบครบวงจร (Engineering, Procurement, and Construction : EPC) การบริหารและซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้า (Operations & Maintenance : O&M) ถือเป็นจุดแข็งที่สำคัญของ
บริษัทฯ ในการ ควบคุมการผลิตให้มีคุณภาพสูงสุด และมีเทคโนโลยีทันสมัยที่ปลอดภัยต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ตลอดจน การยกระดับมาตรฐาน การปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ่งเป็นรากฐานและพลังที่แข็งแกร่งที่จะช่วยให้องค์กรมีศักยภาพในการเติบโตอย่างยั่งยืน

  1. การบริหารจัดการขยายธุรกิจ

บริษัทฯ มุ่งเน้นการขยายธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน โดยการใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียนที่หลากหลายรวมทั้งธุรกิจ ให้บริการด้านการออกแบบวิศวกรรมาจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงไฟฟ้า และการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแบบครบวงจรทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ทางการเงิน การสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสม และมีระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
เพื่อบรรลุ เป้าหมายการสร้างผลประกอบการที่ดี ซึ่งบริษัทฯ ใช้กลยุทธ์การขยายธุรกิจ3 แนวทางได้แก่ การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมโครงการ ไฟฟ้าพลังงานทดแทนตามนโยบายที่รัฐบาลประกาศ การเสาะหาพันธมิตรหรือการควบรวมกิจการโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการแล้ว และ ที่ยังไม่เปิดดำเนินการแต่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และการรับออกแบบ ก่อสร้าง จัดหาเครื่องจักรโรงไฟฟ้าให้แก่โรงไฟฟ้านอกเครือบริษัท รวมไปถึงรับบริหารจัดการและซ่อมแซมโรงไฟฟ้าอีกด้วย