งบกำไรขาดทุน

  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ                                                                                                                                                                                                                                               (หน่วย: ล้านบาท)

รายได้ 1 
 
รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 1
738.27
      รายได้จากการขายและให้บริการ 1
738.27
รายได้อื่น 1
44.36
รวมรายได้ 1
 782.62
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 1
 
ต้นทุน 1
467.52
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1
90.49
       ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  1
90.49
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 1
23.48
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 1
581.49
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 1
201.13
ต้นทุนทางการเงิน 1
62.78
ภาษีเงินได้ 1
2.14
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานต่อเนื่อง 1
136.21
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับงวด 1
136.21
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 1
 
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับงวด / กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานต่อเนื่อง 1
136.21
รายการที่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง 1
 
รายการที่ไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง 1
 
กำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน 1
0.43
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น – สุทธิจากภาษี 1 0.43
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม สำหรับงวด 1
136.64
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สุทธิ 1
 
        การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1
131.07
        การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สุทธิ : ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 1
5.14
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม 1
 
        การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1
131.50
        การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม : ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 1
5.14
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น) 1
0.06

 

หมายเหตุ

  • ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home Exchange)