งบกำไรขาดทุน

  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ                                                                                                                                                                                                                                               (หน่วย: ล้านบาท)
รายได้
 
รายได้จากการดำเนินธุรกิจ
176.05
      รายได้จากการขายและให้บริการ
176.05
รายได้อื่น
4.15
รวมรายได้
180.20
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
 
ต้นทุน
106.71
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
4.29
       ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
4.29
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
6.02
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย
117.01
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้
63.18
ต้นทุนทางการเงิน
14.79
ภาษีเงินได้
0.18
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานต่อเนื่อง
48.22
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับงวด
48.22
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
 
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับงวด / กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานต่อเนื่อง
48.22
รายการที่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
 
รายการที่ไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
 
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม สำหรับงวด
48.22
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สุทธิ
 
        การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
46.82
        การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สุทธิ : ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
1.40
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
 
        การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
46.82
        การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม : ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
1.40
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)
0.02