งบแสดงฐานะการเงิน

 

งบปี 2565

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

 

    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

1,235.58

  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น – สุทธิ

172.97
          เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ 83.88

                    บุคคลหรือกิจการอื่น

83.88
เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับ – ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 170.14
สินค้าคงเหลือ – สุทธิ 2.01

  ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างรับ – หมุนเวียน

2.29

  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

241.48

          สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น – อื่น ๆ

241.48

    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

1,908.36

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

 

    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ – ไม่หมุนเวียน

409.46

    เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับ – ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี

110.59

    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ

1,978.03

    สินทรัพย์สิทธิการใช้ – สุทธิ

125.51
   สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 2.59

  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

17.02

  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น – อื่น ๆ

17.02

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

2,643.19

  รวมสินทรัพย์

4,551.55

หนี้สิน

 หนี้สินหมุนเวียน

 
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 32.00
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 143.24
เงินกู้ยืมระยะสั้น 203.35
          บุคคลหรือกิจการอื่น
203.35
ส่วนของหนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 305.28
          ส่วนของหนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี – อื่น ๆ 305.28
หนี้สินตามสัญญาเช่า – ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 2.50
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 0.75
รวมหนี้สินหมุนเวียน
687.13

หนี้สินไม่หมุนเวียน

 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น 0.32
หนี้สินระยะยาว – ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี 867.41
        หุ้นกู้ 493.43
        หนี้สินระยะยาว – ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี – อื่น ๆ 373.99
หนี้สินตามสัญญาเช่า – ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี 84.08
หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น 1.38
        หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น – อื่น ๆ 1.38
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน – ไม่หมุนเวียน 12.13
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 965.32

รวมหนี้สิน

1,652.44

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนจดทะเบียน
1,230.00
      หุ้นสามัญจดทะเบียน
1,230.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว
1,120.00
      หุ้นสามัญชำระแล้ว
1,120.00
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น
1,173.59
       ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้นสามัญ
1,173.59
กำไร (ขาดทุน) สะสม
577.50
       กำไรสะสม – จัดสรรแล้ว
14.98
              สำรองตามกฎหมาย
14.98
       กำไร (ขาดทุน) สะสม – ยังไม่ได้จัดสรร
562.52
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
474.70
       องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น – อื่นๆ
474.70
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
2,871.09
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
28.02
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
2,899.11
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
4,551.55