งบแสดงฐานะการเงิน


สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
1,004.55
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
167.89
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ
61.29
           บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
61.29
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับ - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
80.85
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
1.76
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างรับ - หมุนเวียน
1.07
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
17.76
             สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ
17.76
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
1,335.16
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ - ไม่หมุนเวียน
351.37
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับ - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี
89.18
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
2,010.58
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ
112.53
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
3.64
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
18.70
        สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ
18.70
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
2,586.01
    รวมสินทรัพย์
3,921.17

หนี้สิน

 หนี้สินหมุนเวียน  
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
10.20
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
113.50
ส่วนของหนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
297.38
       ส่วนของหนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี – อื่น ๆ
297.38
หนี้สินตามสัญญาเช่า – ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
2.58
รวมหนี้สินหมุนเวียน
423.66
หนี้สินไม่หมุนเวียน
 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
4.33
หนี้สินระยะยาว – ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี
609.58
        หนี้สินระยะยาว – ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี – อื่น ๆ
609.58
หนี้สินตามสัญญาเช่า – ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี
48.44
หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
13.32
         หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น – อื่น ๆ
13.32
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน – ไม่หมุนเวียน
11.16
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
686.83
รวมหนี้สิน
1,110.49

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนจดทะเบียน
1,230.00
      หุ้นสามัญจดทะเบียน
1,230.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว
1,120.00
      หุ้นสามัญชำระแล้ว
1,120.00
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น
1,173.59
       ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้นสามัญ
1,173.59
กำไร (ขาดทุน) สะสม
492.82
       กำไรสะสม – จัดสรรแล้ว
12.47
              สำรองตามกฎหมาย
12.47
       กำไร (ขาดทุน) สะสม – ยังไม่ได้จัดสรร
480.35
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
2,786.41
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
24.28
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
2,810.68
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
3,921.17