งบแสดงฐานะการเงิน
                      (หน่วย : พันบาท)
          งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ
          ณ วันที่ 31 มีนาคม   ณ วันที่ 31 ธันวาคม   ณ วันที่ 31 มีนาคม   ณ วันที่ 31 ธันวาคม
          2564   2563   2564   2563
          “ยังไม่ได้ตรวจสอบ”       “ยังไม่ได้ตรวจสอบ”    
          “สอบทานแล้ว”   “ตรวจสอบแล้ว”   “สอบทานแล้ว”   “ตรวจสอบแล้ว”
สินทรัพย์                  
สินทรัพย์หมุนเวียน                
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด                       1,345,834                       1,358,251                       1,328,498                       1,332,378
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น                          184,526                          224,579                            54,225                            54,822
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน                                    –                                      –                              59,333                            58,490
สินค้าคงเหลือ                              1,781                              2,174                                 744                                 792
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน                                 370                              5,335                                   22                                   22
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                            18,975                            18,293                              7,805                              6,135
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน                       1,551,486                       1,608,632                       1,450,627                       1,452,639
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน                
เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้                          259,416                          203,307                          122,150                          113,434
เงินลงทุนในบริษัทย่อย                                    –                                      –                            343,134                          343,134
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์                       2,051,037                       2,073,608                       1,134,974                       1,149,413
สินทรัพย์สิทธิการใช้                          123,259                          124,738                            63,773                            64,445
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี                                 503                                 503                                    –                                      –  
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น                            12,138                            14,609                              5,225                              5,225
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน                       2,446,353                       2,416,765                       1,669,256                       1,675,651
รวมสินทรัพย์                       3,997,839                       4,025,397                       3,119,883                       3,128,290
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น                
หนี้สินหมุนเวียน                
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน                              2,468                            12,240                                    –                                      –  
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น                          113,053                          111,476                            27,302                            25,120
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี                          291,063                          288,762                          161,551                          159,552
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี                              1,529                              1,490                                 483                                 480
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย                                   19                                   19                                    –                                      –  
รวมหนี้สินหมุนเวียน                          408,132                          413,987                          189,336                          185,152
หนี้สินไม่หมุนเวียน                
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น                              9,453                            10,247                              3,000                              3,000
เงินกู้ยืมระยะยาว                          908,259                          975,837                          306,378                          341,961
หนี้สินตามสัญญาเช่า – สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนด                
  ชำระภายในหนึ่งปี                            47,955                            47,559                            30,706                            30,399
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน                              9,208                              8,722                              5,383                              5,269
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน                          974,875                       1,042,365                          345,467                          380,629
รวมหนี้สิน                       1,383,007                       1,456,352                          534,803                          565,781
                       
ส่วนของผู้ถือหุ้น                
ทุนเรือนหุ้น                
  ทุนจดทะเบียน                
    หุ้นสามัญ 2,240,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท                       1,120,000                       1,120,000                       1,120,000                       1,120,000
  ทุนที่ออกและชำระแล้ว                
    หุ้นสามัญ 2,240,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท                       1,120,000                       1,120,000                       1,120,000                       1,120,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ                       1,173,586                       1,173,586                       1,173,586                       1,173,586
กำไรสะสม                
  จัดสรรแล้ว – ทุนสำรองตามกฎหมาย                              8,911                              8,911                              8,911                              8,911
  ยังไม่ได้จัดสรร                          293,890                          249,346                          282,583                          260,012
รวมส่วนของบริษัทใหญ่                       2,596,387                       2,551,843                       2,585,080                       2,562,509
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม                            18,445                            17,202                                    –                                      –  
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น                       2,614,832                       2,569,045                       2,585,080                       2,562,509
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น                       3,997,839                       4,025,397                       3,119,883                       3,128,290