ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์:

ชื่อ : นางสาวอันฑิกา เกษวัฒนากุล

โทรศัพท์ :  0959566556

อีเมล์ : antika.k@e-tech.co.th