ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์:

ชื่อ : นางอนัญญา เนตรจารุ

โทรศัพท์ : 036-200-294-5

อีเมล์ : ananya.n@e-tech.co.th