นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินกิจการในฐานะผู้ให้บริการผลิตและ
จัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ภายใต้โครงการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าขนาด 9.4 เมกะวัตต์ จากวัสดุอุตสาหกรรมผสมผสานที่ไม่ใช้แล้ว และไม่เป็นอันตราย รายแรกของประเทศไทย โดยการบริหารจัดการให้
เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าสูงสุด  ตลอดจนมุ่งเน้นประโยชน์ด้านการนำกลับมาใช้เป็นพลังงานทดแทน เสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้แก่ประเทศชาติ

ETC ได้ให้ความสำคัญต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลาของการดำเนินธุรกิจ ด้วยตระหนักว่าองค์กรจะเติบโตได้อย่างยั่งยืนต้องอาศัยความสามารถ ควบคู่ไปกับการมีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินงาน ซึ่งรวมถึง
การมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องเป็นสำคัญ บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นกรอบในการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ให้คณะผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติ  โดยยึดหลักการดำเนินงานที่โปร่งใส่ เป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อนำไปสู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับสังคมไทยตลอดไป

ปรัชญา

Light Creates Life

“เราสร้างเพื่อชีวิต…เราคิดเพื่ออนาคต”

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นเป็นผู้นำในการให้บริการผลิตและจัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้า  โดยการนำสิ่งปฏิกูลฯ ผ่านกระบวนการและนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมให้แก่ประเทศชาติ  

เป้าหมายองค์กร

บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน)มีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจภายใต้โครงการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากวัสดุอุตสาหกรรมไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตราย โดยการนำ  “สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว” มาแปรรูปและผ่านกระบวนการเป็นเชื้อเพลิงในการผลิต “กระแสไฟฟ้า”  และให้ความร่วมมือ ส่งเสริมการแก้ไข ฟื้นฟู ปัญหา “ขยะ” เพื่อรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคตผ่านกิจกรรมต่าง ๆ

แนวคิด CSR

1. รู้ใช้ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

2. ก่อเกิดประโยชน์ด้านพลังงานทดแทน

3. มีระบบบำบัด กำจัด แยกแยะ วิเคราะห์ กากอุตสาหกรรมอย่างถูกวิธี

4. บริหารจัดการของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตไฟฟ้าอย่างถูกวิธี

การมองเห็นถึงความสำคัญของขยะอุตสาหกรรมที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์และเป็นพลังงานทดแทนได้ โดยมีแนวคิดที่ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยการการบริหารจัดการองค์กร ที่โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล ให้ความสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนโดย รอบ รวมทั้งใส่ใจดูแล และคำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะมีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย ภายใต้การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ด้านเศรษฐกิจ

ETC เป็นองค์กรธุรกิจที่ตั้งอยู่บนรากฐานความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ มีบทบาทหลักที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจที่มีความจำเป็นต่อสังคม ภายใต้หลักการดำเนินงานที่โปร่งใส่ เป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และสร้างความเป็นอยู่ที่ดีต่อสังคมของประเทศ โดยได้กำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจเป็นหลักในการดำเนินงานขององค์กร ดังนี้

 • บริหารจัดการของเสียจากอุตสาหกรรมแปรสภาพเป็นพลังงานทดแทน  ลดปริมาณขยะ แก้ปัญหาขยะล้นเมืองได้อย่างยั่งยืน
 • เพิ่มมูลค่ากากของเสียจากอุตสาหกรรมกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เป็นพลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ้า
 • สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในภาคการผลิตที่ก่อให้เกิดการประหยัดและใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า
 • ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เติบโตไปพร้อมกัน มุ่งเน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของชุมชนหรือสังคม  อันหมายความถึงชุมชนหรือสังคมโดยรอบ

ด้านสิ่งแวดล้อม

            ETC ดำเนินธุรกิจด้วยนโยบายที่รักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า ตลอดจนป้องกันและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อดำรงไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืน ดังนี้

 • ติดตามและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
 • ส่งเสริมและให้ความรู้ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมกับพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ  เพื่อใช้เป็นแนวทางร่วมกันในการพัฒนาและดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ทั่วถึงทั้งองค์กร
 • ควบคุม ป้องกัน และลดมลพิษที่เกิดจากการดำเนินงานของบริษัท
 • ปรับปรุงบริเวณภายในและรอบโรงงานสู่โรงงานสีเขียว (Green Plant)
 • ส่งเสริมรณรงค์ให้มีการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ในองค์กรอย่างประหยัดและให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรให้ความสำาคัญกับระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร  เพื่อให้สามารถรักษาและปรับปรุงผลงานด้านสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐานสากล
 • มุ่งสร้างสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้ความสำาคัญกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ ส่งผลกระทบต่อชุมชนเพื่อรักษาความหลากหลายทางระบบนิเวศของชุมชน

ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

  ETC มีความห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานเป็นพื้นฐานความรับผิดชอบของบริษัท โดยยึดหลักการทำงานให้มีความโปร่งใส มีจริยธรรม สามารถตรวจสอบได้ บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายไว้ดังนี้ 

 • จัดทำมาตรการป้องกันและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายในระหว่างปฏิบัติงานของพนักงาน
 • ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม หรือโครงการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัท
 • ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 • อบรมและปลูกฝังให้พนักงานใส่ใจถึงความปลอดภัยและการแก้ไขปัญหาจากการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ

ด้านสังคม

ETC ยึดหลักในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม  ETC  จึงตั้งมั่นที่จะดำรงตนให้เป็นบริษัทที่เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน บริษัท จึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

 • พัฒนาสังคมภายในองค์กรอย่างสมดุล การพัฒนาระบบสังคมภายในองค์กรอย่างสมดุลด้วย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร เพื่อสร้างรากฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืนให้แก่องค์กร
 • ร่วมเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ การส่งเสริมสังคมในวงกว้าง โดยยึดหลักการเป็นพลเมืองที่ดี ของธุรกิจต่อสังคม มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิต อย่างเหมาะสมกับชุมชน
 • ประยุกต์ใช้ทรัพยากรพลังงานอย่างคุ้มค่า เพื่อเพิ่มมูลค่าและลดปริมาณขยะ
 • ควบคุม ป้องกัน และลดมลพิษที่เกิดจากการเผาไหม้ เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของชุมชนและสังคม
 • ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน สนับสนุนขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนค่านิยมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนในชุมชน
 • เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้ที่สนใจ
   โดยเปิดโอกาสให้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
 • ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางสังคมและมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคม
  ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การส่งเสริมการจ้างงาน และการจัดโครงการพัฒนาชุมชนต่าง ๆ 

ความรับผิดชอบต่อสังคม ถือเป็นรากฐานทางความคิดที่ พึงตระหนักเสมอ เพราะเราเชื่อว่า ธุรกิจกับสังคม จะต้องอยู่ร่วมกันอย่างช่วยเหลือเกื้อกูลเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน นับตั้งแต่บริษัทฯ เปิดดำเนินการ
เราให้บริการภายใต้หลักปฏิบัติที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมเสมอมา โดยมุ่งมั่นที่จะมอบบริการที่ดีที่สุด
และคำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังได้ตระหนักถึงหน้าที่ที่ต้องตอบแทนสังคม กล่าวคือ การให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลต่อสังคมใกล้เคียงกับโรงงาน เพราะธุรกิจจะประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนได้นั้นสังคมต้องมั่นคง ซึ่งสิ่งนี้เองก่อให้เกิดกิจกรรมทางสังคมในรูปแบบต่างๆ ของบริษัทฯ
ภายใต้แนวทางการดำเนินงานด้านสังคมของ ETC ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กรเพื่อสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับองค์กร