นโยบายด้านบริหารความเสี่ยง

นโยบายด้านบริหารความเสี่ยง

บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักว่า การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่ช่วยให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทได้ ในขณะเดียวกันก็ลดอุปสรรค หรือ สิ่งที่ไม่คาดหวังที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในด้านกลยุทธ์  ด้านการปฏิบัติงานด้านผลกำไร และด้านการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือระเบียบการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อป้องกัน ความเสียหายต่อทรัพยากรขององค์กรตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและมีระบบจัดการควบคุมที่ดี  เสริมสร้างความเชื่อมั่น รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆตลอดจนการบริหารจัดการองค์กร และพัฒนาธุรกิจ ให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

 • กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้องตระหนัก
  ถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กรโดยให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ
  ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม
 • ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากล
  เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่อาจส่งผลกระทบกับการดำเนินงานของบริษัท
  อย่างมีประสิทธิภาพเกิดการพัฒนาและมีการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยง ทั่วทั้งองค์กร
  ในทิศทางเดียวกัน โดยนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์
  แผนงานและการดำเนินงานของบริษัทรวมถึงการมุ่งเน้นให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ
  และกลยุทธ์ที่กำหนดไว้  เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานและสร้างความเชื่อมั่นของผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • มีการกำหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดำเนินงานของบริษัทเพื่อหลีกเลี่ยง
  ความเสียหาย หรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
  และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง
  ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
  คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 • กำหนดให้ทำการทบทวนเป็นประจำทุกปี หากมีการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องตามสถานการณ์
  โดยนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติเป็นลำดับต่อไป