นโยบายและระยะเวลาการให้สินเชื่อการค้า

นโยบายและระยะเวลาการให้สินเชื่อการค้า

CREDIT TERM

บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) คำนึงถึงปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อสภาพคล่องและการบริหารจัดการวงจรเงินสดของภาคธุรกิจ โดยบริษัทฯ มีนโยบายการกำหนดระยะเวลา credit term ภายใน 30-90 วัน

อย่างไรก็ตามระยะเวลาตามเงื่อนไขการชำระเงินดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับคู่ค้าของบริษัทฯ ตลอดจนการพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ระยะเวลาที่ดำเนินธุรกิจร่วมกัน รอบการหมุนของสินค้า คุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตกลงกับคู่ค้าแต่ละรายเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนด และยึดหลักความเป็นธรรมต่อคู่ค้าทุกราย

 

  – ระยะเวลาสินเชื่อโดยเฉลี่ย  ปี 2566                        30-60วัน
  – ระยะเวลาสินเชื่อโดยเฉลี่ย  ปี 2565                        30-60วัน
  – ระยะเวลาสินเชื่อโดยเฉลี่ย  ปี 2564                        30-60 วัน
  – ระยะเวลาสินเชื่อโดยเฉลี่ย  ปี 2563                        30-60 วัน