เป้าหมายองค์กร

Business people communicating in board room

เป้าหมายองค์กร

บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

มีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจภายใต้โครงการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากวัสดุอุตสาหกรรมไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตราย โดยการนำ  “สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว” มาแปรรูปและผ่านกระบวนการเป็นเชื้อเพลิงในการผลิต “กระแสไฟฟ้า”  และให้ความร่วมมือ ส่งเสริมการแก้ไข ฟื้นฟู ปัญหา “ขยะ” เพื่อรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคตผ่านกิจกรรมต่าง ๆ