คณะผู้บริหาร

“มุ่งมั่นที่จะใช้และพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และสร้าง
สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยเพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืนทางธุรกิจ