กระแสเงินสด

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563 2562 2563 2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
กำไรก่อนภาษีเงินได้            201,925,735              62,703,588              79,493,078              96,736,518
ปรับปรุงรายการที่กระทบกำไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดำเนินงาน
ดอกเบี้ยจ่าย              77,638,109              46,580,495              32,820,267              41,297,797
ดอกเบี้ยรับ                 (112,003)                 (183,634)              (1,553,691)                 (280,679)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง            (40,520,601)              (8,064,971)                3,673,468              75,283,769
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง              (1,417,252)                 (132,373)                 (393,821)                   226,012
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง              (7,360,252)                2,384,840                     24,583                 (758,377)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง              (3,420,750)                3,400,750              (4,800,750)                          750
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)              26,769,444              15,534,984                8,138,593              (1,665,153)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย            105,875,249              75,472,300              63,283,124              64,810,257
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน                1,870,394 #                2,912,250                   476,784                1,879,278
กำไรจากการปรับลดค่าเช่าที่ดินตามสัญญาเช่า                 (323,381)                             –                 (172,735)                             –
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น                 (988,790)                   (48,890)  –                             –
ค่าตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย                   109,293                       1,067                   108,693                             –
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเงินได้            360,045,195            200,560,406            181,097,593            277,530,172
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
เงินสดรับดอกเบี้ย                   112,003                   183,634                     64,047                   280,679
ภาษีเงินได้รับคืน              10,166,086                3,877,671                             –                3,409,252
ภาษีเงินได้จ่ายออก              (5,334,888)            (14,734,279)                   (21,600)                     (5,400)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน            364,988,396            189,887,432            181,140,040            281,214,703
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น            (66,590,702)            (27,425,768)              (4,262,919)            (44,880,667)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์            (95,516,033)          (428,805,142)            (58,113,130)          (107,704,635)
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน                             –                             –            (57,000,000)                             –
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน          (162,106,735)          (456,230,910)          (119,376,049)          (152,585,302)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน            (15,343,332)              27,583,332            (15,969,635)              15,969,635
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน              29,288,447            695,515,989                             –                             –
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน          (289,770,122)          (493,782,906)          (152,100,000)          (143,300,000)
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน         1,473,586,385                             –         1,473,586,385                             –
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย            (72,848,189)            (50,634,286)            (33,359,576)            (41,600,810)
เงินสดจ่ายเพื่อลดหนี้สินสัญญาเช่า              (3,294,799)                             –              (1,593,100)                             –
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน         1,121,618,390            178,682,129         1,270,564,074          (168,931,175)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ         1,324,500,051            (87,661,349)         1,332,328,065            (40,301,774)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี              33,751,062            121,412,411                     50,000              40,351,774
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี         1,358,251,113              33,751,062         1,332,378,065                     50,000
ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิจาก
–   เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน                 (532,257)              (5,287,932)              (3,000,000)                             –
–   เจ้าหนี้ผู้รับเหมา              48,838,884            (62,160,811)                             –                             –
–   บันทึกดอกเบี้ยเป็นต้นทุนทรัพย์สิน              (1,403,155)                5,327,852                             –                             –
–   เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน                2,867,243                             –                1,717,336                             –