กระแสเงินสด

หน่วย: ล้านบาท

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน

 

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และ/หรือ ภาษีเงินได้
138.35
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
116.49
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
0.70
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินอื่น
-22.27
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร ** 27.15
       ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
27.15
เงินปันผลและดอกเบี้ยรับ
-17.32
        รายได้ดอกเบี้ย
-17.32
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
243.10
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
11.54
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
0.24
สินทรัพย์ดำเนินงานอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
-222.80
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
20.90
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
2.01
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
54.99
รับดอกเบี้ย
60.56
(จ่าย) คืนภาษีเงินได้
-2.57
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
112.98

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน

 

เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืม
        เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
               เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น – บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
        เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาว
               เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาว – บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
-303.10
        -23.10
               -23.10
        -280.00
              -280.00
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืม
         เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาว
               เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาว – บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
54.00
54.00
54.00

เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร

        ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
0.00
                                                                                                                                                                                           0.00
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
        ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
        สินทรัพย์สิทธิการใช้
-75.61
-69.73
-5.88
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
-84.72
เงินสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน -409.43

 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น – สถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
20.70
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
202.00
         เงินกู้ยืมระยะสั้น – บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
202.00
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืม
-299.01
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
-7.61
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออก
500.00
เงินสดรับจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของในบริษัทย่อย
0.00
จ่ายดอกเบี้ย
-51.92
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
364.16
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
67.71
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด
1,167.87
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด
1,235.58

หมายเหตุ

  • ** มูลค่าของบัญชีใหญ่อาจไม่เท่ากับผลรวมจากบัญชีย่อย เนื่องจากมีมูลค่าบางส่วนที่ไม่สามารถลงบัญชีย่อยได้
  • ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home Exchange)