กระแสเงินสด

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน

                                                                                                                                                                                                                                                                                              หน่วย: ล้านบาท

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และ/หรือ ภาษีเงินได้
48.40
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
28.90
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
-0.50
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินอื่น
-10.33
เงินปันผลและดอกเบี้ยรับ
-3.92
        รายได้ดอกเบี้ย
-3.92
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
62.55
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
16.62
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
0.49
สินทรัพย์ดำเนินงานอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
-0.75
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
-3.98
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
0.50
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
75.44
รับดอกเบี้ย
17.23
(จ่าย) คืนภาษีเงินได้
-1.02
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
91.65

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืม
         เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาว
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาว – บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
-130
-130
-130
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
        ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
-14.14
-14.14
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
-26.63
เงินสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน -170.78

 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น – สถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
-1.10
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืม
-68.68
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
-0.53
จ่ายดอกเบี้ย
-13.88
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
-84.19
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
-163.32
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด
1,167.87
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด
1,004.55