การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567  (เผยแพร่วันที่ 29 มีนาคม 2567)
จดหมายเชิญประชุม AGM ETC 2024 มอบฉันทะ ก
จดหมายเชิญประชุม AGM ETC 2024 มอบฉันทะ ข
จดหมายเชิญประชุม AGM ETC 2024 มอบฉันทะ ค
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2567 ประเด็นคําถามและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า
หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2567(THAI /ENG)
แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2567 (THAI /ENG)
แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเรื่องพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2567 (THAI /ENG)
แบบส่งคําถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีของบริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์จํากัด (มหาชน) (THAI/ENG)
        หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า (THAI / ENG)
               แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566  (THAI /ENG)
               แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเรื่องพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม    (THAI /ENG)
       แบบส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ของ บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน)     (THAI /ENG)  

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

        หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
        สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
        รายงานประจำปี 2566 ( รูปแบบQR code)
        ข้อมูลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
        แบบรายงานการเพิ่มทุน
        หนังสือมอบฉันทะแบบ ก ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด
        หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด
        หนังสือมอบฉันทะแบบ ค ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด
        เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
        ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
        ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
        รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ
        คําประกาศคุ้มครองข้อมลส่วนบุคคล สําหรับการให้สิทธิแก่ผ้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชือบุคคลเพือรับการพิจารณาเลือกตังเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ในการประชุมสามัญผ้ถือหุ้น ประจําปี 2566 
        แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
        มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี2566 (THAI /ENG)
        รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (THAI/ENG)