คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

อนุสรณ์

นายอนุสรณ์  เนื่องผลมาก

ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ

เอกรินทร์

นายเอกรินทร์  เหลืองวิริยะ

กรรมการ

สุวัฒน์

นายสุวัฒน์  เหลืองวิริยะ

กรรมการ

กัลยพัลญ์

นางสาวกัลยพัลญ์  บูรณารมย์

ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

สุทัศน์-2

นายสุทัศน์  บุณยอุดมศาสตร์

กรรมการ

ศุภวัฒน์

นายศุภวัฒน์  คุณวรวินิจ

กรรมการ

บวรสิทธิ์

นายบวรสิทธิ์  ศรศิลป

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

บัณฑูร

นายบัณฑูร  มั่นภักดี

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

ดร.วัลลภา

ดร.พัลลภา  เรืองรอง

กรรมการ

คณะผู้บริหาร

นายเอกรินทร์  เหลืองวิริยะ

กรรมการประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

นายศุภวัฒน์  คุณวรวินิจ

กรรมการกรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นายสุเมธ  เลาคำ

กรรมการบริหาร และผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

นางสาววชิราภรณ์  เนตรจารุ

กรรมการบริหาร และผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

นางสาวพิมพ์ชนก  อรุณโรจน์วัฒนา

กรรมการบริหาร และผู้จัดการฝ่ายบริหาร

นางสาวทิพย์วรรณ   พิมเสน

สมุห์บัญชี