Board of Director

Board of Director

อนุสรณ์

Mr. Anusorn  Nuengpolmak         

Chairman of the Board/ Independent Director

กัลยพัลญ์

นางสาวกัลยพัลญ์  บูรณารมย์

ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

บวรสิทธิ์

นายบวรสิทธิ์  ศรศิลป

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

บัณฑูร

นายบัณฑูร  มั่นภักดี

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ
จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

1. นางสาวกัลยพัลญ์ บูรณารมย์
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นายบัณฑูร  มั่นภัคดี
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นายบวรสิทธิ์  ศรศิลป
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

หมายเหตุ : ทั้งนี้ นางสาววชิราภรณ์ เนตรจารุ ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และนางสาวกรกช วนสวัสดิ์ แห่งบริษัทตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. นายบัณฑูร มั่นภักดี
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายบวรสิทธิ์ ศรศิลป
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นางสาวกัลยพัลญ์ บูรณารมย์
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายเอกรินทร์ เหลืองวิริยะ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

หมายเหตุ : ทั้งนี้ นางสาววชิราภรณ์ เนตรจารุ ทำหน้าที่เป็น เลขานุการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

1. นายบวรสิทธิ์ ศรศิลป
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายบัณฑูร มั่นภักดี
กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางสาวกัลยพัลญ์ บูรณารมย์
กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายเอกรินทร์ เหลืองวิริยะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายศุภวัฒน์ คุณวรวินิจ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ : ทั้งนี้ นางสาววชิราภรณ์ เนตรจารุ เป็นเลขานุการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2563 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

1. นางสาวกัลยพัลญ์ บูรณารมย์
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
2. นายบวรสิทธิ์ ศรศิลป
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
3. นายบัณฑูร มั่นภักดี
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
4. นายเอกรินทร์ เหลืองวิริยะ
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
5. นายศุภวัฒน์ คุณวรวินิจ
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ : ทั้งนี้ นางอนัญญา เนตรจารุ เป็น เลขานุการ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

คณะผู้บริหาร

นายเอกรินทร์  เหลืองวิริยะ

กรรมการประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

นายศุภวัฒน์  คุณวรวินิจ

กรรมการกรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นายสุเมธ  เลาคำ

กรรมการบริหาร และผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

นางสาววชิราภรณ์  เนตรจารุ

กรรมการบริหาร และผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

นางสาวพิมพ์ชนก  อรุณโรจน์วัฒนา

กรรมการบริหาร และผู้จัดการฝ่ายบริหาร

นางสาวทิพย์วรรณ   พิมเสน

สมุห์บัญชี