บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด(มหาชน) เข้าร่วมมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของ ภาคเอกชนไทย

ในการประชุมของคณะกรรมการแนวร่วม ฯ ประจำไตรมาส 2/2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการแนวร่วมฯ ได้มีมติให้ การรับรอง “ บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด(มหาชน)” เป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของ ภาคเอกชนไทย โดยการรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี