ข่าวสารของเรา

ข่าวสารของเรา

ETC โกยรายได้ Q1 ทะลุ

ETC โกยรายได้ Q1 ทะลุ 188 ล้าน

ลุยโรงไฟฟ้าขยะ 12 โครงการ มูลค่า 1.8 หมื่นล้าน

 

นยศุภวัฒน์ คุณวรวินิจ รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ “ETC” เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานในไตรมาส 1/2567 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 188.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3% เมื่อเทียบจากปีก่อน (YoY) และจากแผนลงทุนโรงไฟฟ้าโครงการใหม่ 10 แห่ง ทำให้กลุ่มบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายเนื่องจากการลงทุนเพิ่มขึ้น และมีค่าใช้จ่าย จากดอกเบี้ยหุ้นกู้ ทำให้ต้นทุนทางการเงินสูงขึ้นถึง 7.9 ล้านบาท

ส่วนแผนธุรกิจในปี 2567 บริษัทฯ เดินหน้าการลงทุนโรงไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยเล็งเห็นโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาวจากการเติบโตของกลุ่มโรงไฟฟ้าจากพลังงานขยะอุตสาหกรรม เพื่อรองรับนโยบายส่งเสริมการส่งออกจากอุตสาหกรรมไทย ในการลดการกีดกันทางการค้า ที่ไม่ใช่ด้านภาษีจากต่างประเทศ แต่เป็นการกำหนดด้านการใช้พลังงานสีเขียวการจัดการขยะอุตสาหกรรมที่ถูกต้องและการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน

โดยปัจจุบัน ETC มี 3 โรงไฟฟ้าที่ดำเนินการซื้อขายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์รวม 16.5 เมกะวัตต์ และอยู่ระหว่างการเตรียมลงทุนเพิ่มอีก 12 โครงการ รวม 96 เมกะวัตต์ คิดเป็นมูลค่าลงทุนรวม 18,200 ล้านบาท โดยเบื้องต้นคาดว่าจะกำหนดก่อสร้างในช่วงไตรมาส 3/2567 และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2569

“ETC ยังมีแผนการลงทุนโรงไฟฟ้าทุกประเภท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อเสนอและความเป็นไปได้ ของแต่ละโครงการ โดยวางเป้าหมายในอนาคต ETC จะมีโรงไฟฟ้าในพอร์ตเพิ่มขึ้นทั้งจากการเข้าร่วมประมูลโครงการใหม่ๆ และจากเข้าซื้อโรงไฟฟ้าที่มีในปัจจุบันทุกประเภท”

ข่าวสารของเรา

“ETC” จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

นายศุภวัฒน์ คุณวรวินิจ รักษาการกรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะกรรมการ บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ “ETC” เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ทุกวาระโดยผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติรายการได้มา เพื่อลงทุนโรงไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม 10 โครงการ กับ GWTE ในสัดส่วนร้อยละ 50 ของมูลค่าการลงทุน 15,000 ล้านบาท และอนุมัติเข้าลงทุน ในโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม จำนวน 2 โครงการ โดยบริษัทฯ จะเข้าถือหุ้นใน SIP ร่วมกับ WTX และ GWTE ในสัดส่วนร้อยละ 33 ของมูลค่าการลงทุน 3,200 ล้านบาท

อีกทั้งได้อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวนไม่เกิน 1,500,000 หน่วย ในราคา เสนอขาย 1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าเสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,500 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และ ผู้ลงทุน แบบเฉพาะเจาะจง ได้แก่ นักลงทุนสถาบัน และ/หรือนักลงทุนรายใหญ่ (II/HNW) เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุน ในการรักษาสภาพคล่องทางการเงิน รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ สำหรับแผนการลงทุนโครงการในอนาคต

พร้อมทั้งยังอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 500 ล้านหุ้น มูลค่าที่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ 500 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 1,500,000 หน่วย และที่ประชุมได้อนุมัติขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 220 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็น 110 ล้านบาท โดยได้ขยายระยะเวลาขายไปจนถึงวันที่บริษัทฯ จะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 หรือวันสุดท้ายที่กฎหมายกำหนดให้จัดประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ข่าวสารของเรา

“BWG-ETC” บิ๊กดีลผนึกร่วมลงทุน GULF ลุยลงทุนโรงไฟฟ้าขยะ-ผลิตเชื้อเพลิง SRF 20,800 ล้านบาท ประกาศขึ้นแท่นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมเบอร์1ของประเทศ

กรุงเทพฯ – 3 บริษัทยักษ์ใหญ่ “บมจ.เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน“BWG”-บมจ.เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์“ETC”-บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์“GULF””ร่วมลงนามลงทุนโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม จำนวน 12 โครงการ และโครงการลงทุนโรงงานผลิตเชื้อเพลิง SRF จำนวน 3 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม 20,800 ล้านบาท ตอกย้ำการเป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมเบอร์ 1 ของประเทศ

นายศุภวัฒน์  คุณวรวินิจ รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ “ETC” เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ร่วมลงนามในสัญญาผู้ถือหุ้นกับ บริษัท กัลฟ์ เวสท์ ทู เอ็นเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำกัด “GWTE” ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) “GULF” เพื่อร่วมพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม จำนวน 12 โครงการ และโครงการลงทุนโรงงานผลิตเชื้อเพลิง SRF จำนวน 3 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม 20,800 ล้านบาท ดังนี้

1.การลงนามในสัญญาผู้ถือหุ้นระหว่าง “ETC” กับ “GWTE” เพื่อเข้าลงทุนในบริษัทเก็ท กรีน พาวเวอร์ จำกัด “GGP” ซึ่งเป็นผู้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม จำนวน 10 โครงการ เพื่อจำหน่ายไฟฟ้ารวม 80 เมกะวัตต์ ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 50:50 ซึ่ง “GWTE” มีความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจพร้อมทั้งมีศักยภาพทางการเงิน เนื่องจากการลงทุนในโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม จำนวน 10 โครงการใช้เงินลงทุนถึง 15,000 ล้านบาท

2.การลงนามในสัญญาผู้ถือหุ้นระหว่าง “BWG” กับ “GWTE” เพื่อเข้าร่วมลงทุนในบริษัท เซอร์คูลาร์ แคมป์ จำกัด (“CC”) ผู้พัฒนาโครงการโรงงานผลิตเชื้อเพลิงจากขยะอุตสาหกรรม(SRF) จำนวน 3 โครงการ ในสัดส่วนการถือหุ้น 50:50 เช่นกัน มูลค่าโครงการรวม 2,600 ล้านบาท เพื่อจำหน่ายเชื้อเพลิงจากขยะอุตสาหกรรม(SRF) ให้กับโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมทั้ง 12 โครงการ

3.การลงนามสัญญาผู้ถือหุ้นระหว่าง ETC กับ GWTE และบริษัท เวสท์เทค เอ็กซ์โพเนนเชียล จ ากัด (“WTX”) เพื่อให้ ETC เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นในโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมจำนวน 2 โครงการ ภายใต้บริษัท ซันเทค อินโนเวชั่น พาวเวอร์ จำกัด (“SIP”) โดยการเข้าไปซื้อหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งปัจจุบัน GWTE และ WTX ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 51.00 และ 49.00 ตามลำดับ ซึ่งภายหลังจากการเพิ่มทุนดังกล่าวจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นใน SIP ของ ETC อยู่ที่ 33%  GWTE อยู่ที่ 34% และ WTX อยู่ที่ 33% ซึ่งปัจจุบัน SIP มีการดำเนินการ ไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมทั้ง 2 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 3,200 ล้านบาท โดยมีกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา รวม 16 เมกะวัตต์ ซึ่งได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นระยะเวลา 20 ปี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อ วันที่ 16 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา

 

ด้าน นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์  กรีน จำกัด (มหาชน) หรือ “BWG” กล่าวว่า ความร่วมมือกับ GULF ในครั้งนี้เป็นการตอกย้ำการเป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมเบอร์ 1 ของประเทศ โดยการดำเนินธุรกิจด้านโรงงานผลิตเชื้อเพลิงจากขยะอุตสาหกรรมของ BWG รวมทั้งโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมของ ETC และบริษัทในเครือถือเป็นการให้ความสำคัญด้านการลงทุนที่สร้างโอกาสการเติบโตของเศรษฐกิจหมุนเวียนตามนโยบายภาครัฐ Bio-Circular-Green Economy (BCG)  โดยการนำขยะอุตสาหกรรมมาแปรรูปเพื่อเป็นพลังงานนี้ จะช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อลดปริมาณของเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสอดรับกับนโยบายของภาครัฐที่มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในด้านพลังงานสีเขียว และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

“BWG มีประสบการณ์มามากกว่า 20 ปี ในการเป็นผู้ให้บริการด้านการจัดการกากอุตสาหกรรม (ขยะอุตสาหกรรม) อย่างครบวงจร และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง รวมถึงการแปรรูปขยะอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับการผลิตไฟฟ้า (SRF) และ ETC เป็นผู้ที่มีความชำนาญในการผลิตไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรมและขยะ ชุมชนที่มีมาตรฐานสูง”

ล่าสุดบอร์ดเคาะอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 540,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท (Par) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และะอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 6 (“BWG-W6”) จำนวน 900,199,539 หน่วยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อนำเงินที่ได้รองรับการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมกับผู้ร่วมทุนอื่นจำนวน 10 โครงการ และ 2 โครงการ จากการการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)

 

ข่าวสารของเรา

รับประกาศเกียรติคุณและรับมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (ธงขาวดาวเขียว)

กลุ่มบริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ได้แก่ บมจ. เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ (ETC) ตั้งอยู่ที่นิคมฯ แก่งคอย และ บจ. รีคัฟเวอรี่ เฮ้าส์ (RH) ตั้งอยู่ที่ นิคมฯ นครหลวง เข้ารับประกาศเกียรติคุณและรับมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (ธงขาวดาวเขียว) เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567 โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่ง ETC เข้าร่วมโครงการดังกล่าวและได้รับประกาศเกียรติคุณอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 เป็นโรงงานที่มีผลประเมินด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

ข่าวสารของเรา

ETC” รับรางวัลเกียรติคุณ “Sustainability Disclosure Award 2023”

บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ “ETC” รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Recognition 2023 จากสถาบันไทยพัฒน์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ ….. จากการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ตามมาตรฐานสากลด้วยความโปร่งใส ครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานสถาบันไทยพัฒน์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน หรือ Sustainability Disclosure ประจำปี 2566

จากที่ “ETC” ได้รับรางวัลดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงาน ซึ่งครอบคลุมทั้งการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม หรือด้าน ESG (Environmental, Social and Governance) แสดงถึงความยั่งยืนของธุรกิจ

“ETC” มีการเผยแพร่ข้อมูลความยั่งยืนต่อสาธารณะในรูปแบบของรายงานความยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับความสมบูรณ์ของเนื้อหา (Completeness) ความน่าเชื่อถือ (Credibility) รวมทั้งการสื่อสารและการนำเสนอ (Communication) ส่งผลให้ในปีนี้ “ETC” ได้รับคัดเลือกจากสถาบันไทยพัฒน์ ให้ได้รับรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Recognition 2023

ข่าวสารของเรา

“ETC” นำทีม กลุ่มบริษัท “BETTER GROUP” ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว พร้อมแจกกล้าไม้ใน โครงการ “ขยะแลกกล้า”

กลุ่มบริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ “ETC” พร้อมด้วยกลุ่มบริษัท “BETTER GROUP” (เบตเตอร์ กรุ๊ป) จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ และแจกกล้าไม้ในโครงการ “ขยะแลกกล้า” จำนวนกว่า 2,000 ต้น โดยมี นายดุรงค์ฤทธิ์ ศิริวัฒนพันธ์ ปลัดจังหวัดสระบุรี, คุณเอกรินทร์ เหลืองวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน), คุณสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด(มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มบริษัท “BETTER GROUP” (เบตเตอร์ กรุ๊ป) ร่วมกันปลูกต้นไม้ ในวันที่ 16 ธันวาคม 2566 ณ โรงเรียนบ้านป่าไม้พระฉาย ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
คุณเอกรินทร์ เหลืองวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “โครงการ “ขยะแลกกล้า” จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างวินัยให้เยาวชน และประชาชน ได้รู้จักการนำสิ่งของเหลือใช้ หรือ “ขยะไร้ค่า” นำมาสร้างประโยชน์ให้มีคุณค่า สามารถนำมาแลกเป็นกล้าไม้ เพื่อช่วยลดภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต พร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เยาวชน และประชาชนในการคัดแยกขยะ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เห็นคุณค่าในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นการช่วยลดภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต

คุณเอกรินทร์ กล่าวต่ออีกว่า “กลุ่มบริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ “ETC” พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ ประชาชน ได้ร่วมแรงร่วมใจกันปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพิ่มออกซิเจน ให้แก่ชาวจังหวัดสระบุรี อันจะส่งผลด้านคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน ในพื้นที่บริเวณใกล้เคียง และบริเวณชุมชนโดยรอบ แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สำหรับการปลูกต้นไม้ครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนเป็นอย่างดี จากหน่วยงานราชการ บุคลากรในสังกัดต่างๆ องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน ประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนความร่วมมือจากสถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดสระบุรี – กรมป่าไม้ ในการสนับสนุนพันธุ์ไม้ยืนต้น ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ จำนวน 7 ชนิด ได้แก่ ยางนา พยุง มะขาม ขี้เหล็ก มะค่า ตะเคียน ต้นสัก ทั้งปลูก และแจกกล้าไม้ รวมจำนวนกว่า 2,000 ต้น เรียกได้ว่าคืนความชุ่มชื้น เติมออกซิเจนให้กับธรรมชาติ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ชาวจังหวัดสระบุรี เกิดประโยชน์ทางตรงและทางอ้อม ทั้งในด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและสุขภาพจิต ลดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม เชื่อมสัมพันธ์ทางสังคม ชุมชน เพื่อเกิดความยั่งยืนสืบไป”

ข่าวสารของเรา

“ETC” ได้รับการประเมิน CGR ระดับ “ดีเลิศ” ติดต่อเป็นปีที่ 3

“ETC” ได้รับการประเมิน CGR ระดับ “ดีเลิศ” ติดต่อเป็นปีที่ 3
บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) โรงไฟฟ้าจากกากอุตสาหกรรม(แบบไม่อันตราย) ได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้ดำเนินการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2566 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2023 : CGR) ตอกย้ำศักยภาพการดำเนินธุรกิจ มุ่งเน้นพัฒนาการกำกับดูแลกิจการอย่างยั่งยืน
.
รางวัลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ที่มุ่งเน้นพัฒนาการกำกับดูแลกิจการในระดับที่ดีอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจเพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของบริษัท

ข่าวสารของเรา

ETC ได้ 100 เต็ม AGM Check list สะท้อนการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การันตีคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 3 ของ ETC หลังการ “ประเมินคุณภาพ การจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 หรือ AGM Checklist” จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยได้รับการประเมิน 100 คะแนนเต็ม ในฐานะที่ บมจ.เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเม้นท์ จัดการประชุมที่มีมาตรฐาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน แสดงถึงบริษัท ฯ ให้ความสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี Good Corporate Governance ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจดำเนินกิจการ พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น งานนี้ “คุณเอกรินท์ เหลืองวิริยะ” CEO และทีมงานฝ่ายกำกับดูแลกิจการ ให้คำมั่นจะรักษามาตรฐานและสร้างความโปร่งใสในการดำเนินกิจการอย่างเต็มภาคภูมิ

ข่าวสารของเรา

ETC ติดทำเนียบ หุ้น ESG100 ต่อเนื่องเป็นปีที่สาม

บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (ETC) ผู้ประกอบธุรกิจหลักผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน รวมทั้งธุรกิจให้บริการด้านการออกแบบวิศวกรรมโรงไฟฟ้า การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงไฟฟ้า และการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแบบครบวงจร ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) จากการประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียน ในปี พ.ศ.2566 โดยสถาบันไทยพัฒน์

นายเอกรินทร์ เหลืองวิริยะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า สถาบันไทยพัฒน์ประกาศให้ บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (ETC) ติดอันดับ ESG100 ประจำปี 2566 ด้วยการคัดเลือกจาก 888 หลักทรัพย์จดทะเบียน ให้เป็นบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ในกลุ่มกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค และบริษัทได้เข้าอยู่ในทำเนียบ ESG100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 (พ.ศ.2564-2566)

“บริษัทมีความเชื่อมั่นในเรื่องการดำเนินนโยบายด้านความยั่งยืนโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ESG) โดยมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาขยะอุตสาหกรรมให้แก่ประเทศ และไม่สร้างมลภาวะให้สิ่งแวดล้อมโดยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลดปริมาณของเสียจากกระบวนการผลิต การนำขยะมาเปลี่ยนเป็นพลังงานเป็นอีกโอกาสสำคัญที่ทำให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน และสอดรับกับนโยบายของทางภาครัฐเรื่อง Bio-Circular-Green Economy หรือ BCG”
ทั้งนี้ การจัดอันดับของสถาบันไทยพัฒน์ พิจารณาข้อมูลจากการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และผลประกอบการของบริษัทควบคู่ไปพร้อมกัน

ข่าวสารของเรา

ETC เข้าร่วมในโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน

ETC เข้าร่วมในโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน เพื่อเป้าหมายการฟื้นฟูและยกระดับเศรษฐกิจและสังคม (CSR-DIW to Covid-19 Relief) ซึี่งจัดขึ้นโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานส่วนราชการระดับกรม สังกัด กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ETC เข้าร่วมกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำ (Coaching) ครั้งที่ 1 ในการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ดังกล่าว พร้อมทั้งตรวจสอบการดำเนินงานและความพร้อมของสถานประกอบการก่อนผู้ทวนสอบเข้าตรวจรับรองระบบในเดือนกรกฎาคม 2566