ข่าวสารของเรา

ข่าวสารของเรา

“ETC” ได้รับการประเมิน CGR ระดับ “ดีเลิศ” ติดต่อเป็นปีที่ 3

“ETC” ได้รับการประเมิน CGR ระดับ “ดีเลิศ” ติดต่อเป็นปีที่ 3
บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) โรงไฟฟ้าจากกากอุตสาหกรรม(แบบไม่อันตราย) ได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้ดำเนินการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2566 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2023 : CGR) ตอกย้ำศักยภาพการดำเนินธุรกิจ มุ่งเน้นพัฒนาการกำกับดูแลกิจการอย่างยั่งยืน
.
รางวัลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ที่มุ่งเน้นพัฒนาการกำกับดูแลกิจการในระดับที่ดีอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจเพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของบริษัท

ข่าวสารของเรา

ETC ได้ 100 เต็ม AGM Check list สะท้อนการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การันตีคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 3 ของ ETC หลังการ “ประเมินคุณภาพ การจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 หรือ AGM Checklist” จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยได้รับการประเมิน 100 คะแนนเต็ม ในฐานะที่ บมจ.เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเม้นท์ จัดการประชุมที่มีมาตรฐาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน แสดงถึงบริษัท ฯ ให้ความสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี Good Corporate Governance ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจดำเนินกิจการ พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น งานนี้ “คุณเอกรินท์ เหลืองวิริยะ” CEO และทีมงานฝ่ายกำกับดูแลกิจการ ให้คำมั่นจะรักษามาตรฐานและสร้างความโปร่งใสในการดำเนินกิจการอย่างเต็มภาคภูมิ

ข่าวสารของเรา

ETC ติดทำเนียบ หุ้น ESG100 ต่อเนื่องเป็นปีที่สาม

บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (ETC) ผู้ประกอบธุรกิจหลักผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน รวมทั้งธุรกิจให้บริการด้านการออกแบบวิศวกรรมโรงไฟฟ้า การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงไฟฟ้า และการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแบบครบวงจร ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) จากการประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียน ในปี พ.ศ.2566 โดยสถาบันไทยพัฒน์

นายเอกรินทร์ เหลืองวิริยะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า สถาบันไทยพัฒน์ประกาศให้ บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (ETC) ติดอันดับ ESG100 ประจำปี 2566 ด้วยการคัดเลือกจาก 888 หลักทรัพย์จดทะเบียน ให้เป็นบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ในกลุ่มกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค และบริษัทได้เข้าอยู่ในทำเนียบ ESG100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 (พ.ศ.2564-2566)

“บริษัทมีความเชื่อมั่นในเรื่องการดำเนินนโยบายด้านความยั่งยืนโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ESG) โดยมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาขยะอุตสาหกรรมให้แก่ประเทศ และไม่สร้างมลภาวะให้สิ่งแวดล้อมโดยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลดปริมาณของเสียจากกระบวนการผลิต การนำขยะมาเปลี่ยนเป็นพลังงานเป็นอีกโอกาสสำคัญที่ทำให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน และสอดรับกับนโยบายของทางภาครัฐเรื่อง Bio-Circular-Green Economy หรือ BCG”
ทั้งนี้ การจัดอันดับของสถาบันไทยพัฒน์ พิจารณาข้อมูลจากการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และผลประกอบการของบริษัทควบคู่ไปพร้อมกัน

ข่าวสารของเรา

ETC เข้าร่วมในโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน

ETC เข้าร่วมในโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน เพื่อเป้าหมายการฟื้นฟูและยกระดับเศรษฐกิจและสังคม (CSR-DIW to Covid-19 Relief) ซึี่งจัดขึ้นโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานส่วนราชการระดับกรม สังกัด กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ETC เข้าร่วมกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำ (Coaching) ครั้งที่ 1 ในการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ดังกล่าว พร้อมทั้งตรวจสอบการดำเนินงานและความพร้อมของสถานประกอบการก่อนผู้ทวนสอบเข้าตรวจรับรองระบบในเดือนกรกฎาคม 2566

ข่าวสารของเรา

ETC จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผู้ถือหุ้นไฟเขียวเพิ่มวงเงินออกหุ้นกู้ 7.5 พันล้าน จากเดิมไม่เกิน 2.5 พันล้าน พร้อมลุยโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม 10 โครการ

เมื่อวันที่ 21 เมษายน ที่ผ่านมา นายเอกรินทร์ เหลืองวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ETC (ที่ 1 ซ้ายบน) พร้อมคณะกรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ตำบลบ้านธาตุ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เพื่อแสดงผลการดำเนินงานตลอดปีที่ผ่านมาในด้านต่างๆ และรายงานทิศทางการดำเนินธุรกิจ พร้อมประกาศเดินหน้าโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม 10 โครงการ

ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติวาระการขยายวงเงินการออกหุ้นกู้จากเดิมไม่เกิน 2,500 ล้านบาท เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 7,500 ล้านบาท เพื่อมุ่งขยายการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างมั่นคง ตลอดจนประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างยาวนาน นอกจากนี้ ยังมีบริษัทในเครือที่มีศักยภาพสูงรองรับการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าและได้รับการสนับสนุนเงินลงทุนจากสถาบันการเงินชั้นนำในประเทศสำหรับการก่อสร้างโครงการในอนาคตที่จะเกิดขึ้นเพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยการประชุมครั้งนี้ ได้รับมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ทุกวาระ

 

ข่าวสารของเรา

บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด(มหาชน) เข้าร่วมมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของ ภาคเอกชนไทย

ในการประชุมของคณะกรรมการแนวร่วม ฯ ประจำไตรมาส 2/2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการแนวร่วมฯ ได้มีมติให้ การรับรอง “ บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด(มหาชน)” เป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของ ภาคเอกชนไทย โดยการรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี

ข่าวสารของเรา

บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัลนวัตกรรมดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2565 และรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศ ประจำปี 2565

บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัลนวัตกรรมดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2565 และรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศ ประจำปี 2565 ผลงานนวัตกรรมดีเด่นแห่งปี นับว่าเป็นผลงานที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ นำไปต่อยอดและพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติได้อย่างแท้จริง รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศ เป็นองค์กรที่ประสบความสำเร็จและทำความดีต่อสังคมและประเทศชาติที่ได้เข้ารับรางวัลไทย รางวัลเกียรติยศ บนเส้นทางชีวิต ในโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน โดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร โดยมีท่านพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส และอดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ในครั้งนี้

ข่าวสารของเรา

ETC นำร่องชวนคนกรุงเก่านำขยะแลกกล้า

เมื่อเวลา 9.30 น วันที่ 11 สค นายประพันธ์ ตรีบุปผา ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการเปิดโครงการขยะแลกกล้า ที่ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ หนองตาโอย ตำบลบ้านขวาง อำเภอมหาราช จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ซึ่งจัดโดย บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ETC มีนายสุรพงษ์ หวังศิริเวช กรรมการผู้จัดการ บริษัท รีคัฟเวอรี่ เช้าส์ จำกัด, คุณศุภวัฒน์ คุณวรวินิจ กรรมการบริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด(มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน และกลุ่มบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาส “วันแม่แห่งชาติ” พร้อมแจกกล้าไม้จำนวนกว่า 1,500 ต้น โดยมี นายสุรพงษ์ หวังศิริเวช กรรมการผู้จัดการ บริษัท ร่วมปลูกต้นไม้

ข่าวสารของเรา

ETC โชว์กำไร Q2 ทะลุ 65 ลบ. แย้มอนาคตสดใส รอแผนรับซื้อไฟฟ้าภาครัฐ

นายเอกรินทร์ เหลืองวิริยะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ETC เปิดเผยว่า จากนโยบายส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ ที่ทำให้โรงไฟฟ้ามีประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากชั่วโมงการทำงานยาวนานขึ้น และระยะเวลาการซ่อมบำรุงลดลง ประกอบกับการบริหารต้นทุนการเงินที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ ETC มีรายได้เติบโตขึ้นเป็น 194.01 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 2/2565 จาก 176.05 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 1จึงทำให้กำไรในไตรมาสที่สองนี้อยู่ที่ 65.53 ล้านบาท เติบโตจากไตรมาสก่อนหน้ากว่า 40% นอกจากนี้ ETC ยังเตรียมตัวเข้าร่วมยื่นข้อเสนอซื้อขายไฟฟ้าตามที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ หรือ กพช. เพิ่งประกาศเห็นชอบในหลักการ การรับซื้อไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม และมีประสบการณ์เป็นอย่างมาก