รางวัลและความสำเร็จที่ผ่านมาของบริษัท

บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) เดินหน้าสนองนโยบายธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโครงการ “ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม” (ธงขาวดาวเขียว) จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) โดยมี คุณ ศุภวัฒน์ คุณวรวินิจ กรรมการบริษัท เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ (ธงขาวดาวเขียว) ประจำปี 2562 ในฐานะโรงงาน “ดีเด่น” ตาม“โครงการการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำกับโรงงาน” ที่มีการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานและมีความโปร่งใส ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการบริหารจัดการที่ดีและได้มาตรฐานตลอดจนยึดหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม พร้อมเปิดเผยข้อมูลด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงานและสามารถรักษาระดับมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศ

บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) รับรางวัล GREEN INDUSTRY ระดับที่ 3 : ระบบสีเขียว (GREEN SYSTEM) ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างรวดเร็ว

บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) รับรางวัล 3Rs โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสีย ประจำปี 2561

บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด(มหาชน) เข้าร่วมมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของ ภาคเอกชนไทย