รางวัลและความสำเร็จที่ผ่านมาของบริษัท

ETC  AVA  RH

ได้รับธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (ธงขาวดาวเขียว)

ประจำปี 2566 จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

ETC  AVA  RH ได้รับใบประกาศเกียรติคุณระดับ Eco-Champion

ประจำปี 2566 ในการสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ

สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ETC ได้รับผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings

ประจำปี 2566 ในระดับ AA

ETC ได้รับรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน

ประจำปี 2566 จากสถาบันไทยพัฒน์

ETC AVA ได้รับรางวัล CSR-DIW

ประจำปี 2566 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ETC ติดอันดับรายชื่อ ESG 100

ประจำปี 2566 จากสถาบันไทยพัฒน์

ETC AVA RH ได้ผ่านการตรวจรับรองและขึ้นทะเบียน“คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร”

(Carbon Footprint of Organization : CFO) ตามมาตรฐานและข้อกำหนด ขององค์การ

บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และได้รับ Certificate Standard TGO

Guidance of the Carbon Footprint for Organization

ธงขาวดาวเขียว

บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) เดินหน้าสนองนโยบายธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโครงการ “ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม” (ธงขาวดาวเขียว) จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) โดยมี คุณ ศุภวัฒน์ คุณวรวินิจ กรรมการบริษัท เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ (ธงขาวดาวเขียว) ประจำปี 2562 ในฐานะโรงงาน “ดีเด่น” ตาม“โครงการการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำกับโรงงาน” ที่มีการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานและมีความโปร่งใส ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการบริหารจัดการที่ดีและได้มาตรฐานตลอดจนยึดหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม พร้อมเปิดเผยข้อมูลด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงานและสามารถรักษาระดับมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศ

บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) รับรางวัล GREEN INDUSTRY ระดับที่ 3 : ระบบสีเขียว (GREEN SYSTEM) ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างรวดเร็ว

บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) รับรางวัล 3Rs โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสีย ประจำปี 2561

บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด(มหาชน) เข้าร่วมมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของ ภาคเอกชนไทย