Recent Awards and Recognitions

ETC” รับรางวัลเกียรติคุณ “Sustainability Disclosure Award 2023”

บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) เดินหน้าสนองนโยบายธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโครงการ “ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม” (ธงขาวดาวเขียว) จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) โดยมี คุณ ศุภวัฒน์ คุณวรวินิจ กรรมการบริษัท เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ (ธงขาวดาวเขียว) ประจำปี 2562 ในฐานะโรงงาน “ดีเด่น” ตาม“โครงการการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำกับโรงงาน” ที่มีการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานและมีความโปร่งใส ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการบริหารจัดการที่ดีและได้มาตรฐานตลอดจนยึดหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม พร้อมเปิดเผยข้อมูลด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงานและสามารถรักษาระดับมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศ

บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) รับรางวัล GREEN INDUSTRY ระดับที่ 3 : ระบบสีเขียว (GREEN SYSTEM) ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างรวดเร็ว

บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) รับรางวัล 3Rs โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสีย ประจำปี 2561

บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด(มหาชน) เข้าร่วมมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของ ภาคเอกชนไทย