วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัฒนธรรมองค์กร

ปรัชญา

“เราสร้างเพื่อชีวิต…เราคิดเพื่ออนาคต”

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นเป็นผู้นำในการให้บริการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า
โดยการใช้พลังงานทดแทนให้เกิดประสิทธิภาพ และประโยชน์สูงสุดกับประเทศ

พันธกิจ

วัฒนธรรมองค์กร