Vision & Mission

ปรัชญา

วิสัยทัศน์

บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ในการเป็นหนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนต่างๆโดยไม่จำกัดเพียงการใช้ขยะเป็นเชื้อเพลิง เพื่อให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ด้วยโรงไฟฟ้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ความปลอดภัยต่อชุมชน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในทุกปี และมีผลตอบแทนที่ดีและเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วน