ETC คว้าธงขาวดาวเขียว ปี2

บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) เดินหน้าสนองนโยบายธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโครงการ “ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม” (ธงขาวดาวเขียว) จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) โดยมี คุณ ศุภวัฒน์ คุณวรวินิจ กรรมการบริษัท เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ (ธงขาวดาวเขียว) ประจำปี 2562 ในฐานะโรงงาน “ดีเด่น” ตาม“โครงการการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำกับโรงงาน” ที่มีการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานและมีความโปร่งใส ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการบริหารจัดการที่ดีและได้มาตรฐานตลอดจนยึดหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม พร้อมเปิดเผยข้อมูลด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงานและสามารถรักษาระดับมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศ