ETC จัดประชุมผู้ถือหุ้น 2565 มติในที่ประชุมเป็นเอกฉันท์อนุมัติทุกวาระ

นายเอกรินทร์ เหลืองวิริยะ ประธานบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ETC พร้อมคณะกรรมการบริษัท , กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 ณ บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) จ.สระบุรี เพื่อแจ้งผลการดำเนินงานตลอดปีที่ผ่านมาในด้านต่างๆ และรายงานทิศทางการดำเนินธุรกิจในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นร่วมรับฟังการประชุมและลงมติ โดยได้รับผลโหวตอนุมัติเป็นเอกฉันท์ทุกวาระ