ETC ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษาร่วมกับชุมชน ตำบลบ้านธาตุ

ETC ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษาร่วมกับชุมชน ตำบลบ้านธาตุ ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา การแห่เทียนพรรษาเป็นประเพณีวันเข้าพรรษาของชาวพุทธที่ได้กระทำต่อเนื่องกันมาแต่พุทธกาลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา และสังฆบูชา โดย ETC ได้สนับสนุนงบประมาณในนาม กองทุนพัฒนาชุมชนเพื่อสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของชุมชน บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด(มหาชน) คณะกรรมการกองทุนฯ ได้มอบงบให้กับโรงเรียนวัดบ้านธาตุใต้ (สนิทไชยวิทยาคาร) เป็นผู้ดำเนินการ โดยถวายเทียนพรรษาให้กับ 3 วัดในชุมชนตำบลบ้านธาตุ
1.วัดท่ากะเบา
2.วัดบ้านธาตุเหนือ
3.วัดบ้านธาตุใต้