Author: adminvescon

ข่าวสารของเรา

“ETC” จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

นายศุภวัฒน์ คุณวรวินิจ รักษาการกรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะกรรมการ บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ “ETC” เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ทุกวาระโดยผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติรายการได้มา เพื่อลงทุนโรงไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม 10 โครงการ กับ GWTE ในสัดส่วนร้อยละ 50 ของมูลค่าการลงทุน 15,000 ล้านบาท และอนุมัติเข้าลงทุน ในโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม จำนวน 2 โครงการ โดยบริษัทฯ จะเข้าถือหุ้นใน SIP ร่วมกับ WTX และ GWTE ในสัดส่วนร้อยละ 33 ของมูลค่าการลงทุน 3,200 ล้านบาท

อีกทั้งได้อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวนไม่เกิน 1,500,000 หน่วย ในราคา เสนอขาย 1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าเสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,500 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และ ผู้ลงทุน แบบเฉพาะเจาะจง ได้แก่ นักลงทุนสถาบัน และ/หรือนักลงทุนรายใหญ่ (II/HNW) เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุน ในการรักษาสภาพคล่องทางการเงิน รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ สำหรับแผนการลงทุนโครงการในอนาคต

พร้อมทั้งยังอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 500 ล้านหุ้น มูลค่าที่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ 500 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 1,500,000 หน่วย และที่ประชุมได้อนุมัติขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 220 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็น 110 ล้านบาท โดยได้ขยายระยะเวลาขายไปจนถึงวันที่บริษัทฯ จะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 หรือวันสุดท้ายที่กฎหมายกำหนดให้จัดประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ข่าวสารของเรา

ETC” รับรางวัลเกียรติคุณ “Sustainability Disclosure Award 2023”

บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ “ETC” รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Recognition 2023 จากสถาบันไทยพัฒน์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ ….. จากการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ตามมาตรฐานสากลด้วยความโปร่งใส ครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานสถาบันไทยพัฒน์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน หรือ Sustainability Disclosure ประจำปี 2566

จากที่ “ETC” ได้รับรางวัลดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงาน ซึ่งครอบคลุมทั้งการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม หรือด้าน ESG (Environmental, Social and Governance) แสดงถึงความยั่งยืนของธุรกิจ

“ETC” มีการเผยแพร่ข้อมูลความยั่งยืนต่อสาธารณะในรูปแบบของรายงานความยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับความสมบูรณ์ของเนื้อหา (Completeness) ความน่าเชื่อถือ (Credibility) รวมทั้งการสื่อสารและการนำเสนอ (Communication) ส่งผลให้ในปีนี้ “ETC” ได้รับคัดเลือกจากสถาบันไทยพัฒน์ ให้ได้รับรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Recognition 2023

ข่าวสารของเรา

“ETC” นำทีม กลุ่มบริษัท “BETTER GROUP” ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว พร้อมแจกกล้าไม้ใน โครงการ “ขยะแลกกล้า”

กลุ่มบริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ “ETC” พร้อมด้วยกลุ่มบริษัท “BETTER GROUP” (เบตเตอร์ กรุ๊ป) จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ และแจกกล้าไม้ในโครงการ “ขยะแลกกล้า” จำนวนกว่า 2,000 ต้น โดยมี นายดุรงค์ฤทธิ์ ศิริวัฒนพันธ์ ปลัดจังหวัดสระบุรี, คุณเอกรินทร์ เหลืองวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน), คุณสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด(มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มบริษัท “BETTER GROUP” (เบตเตอร์ กรุ๊ป) ร่วมกันปลูกต้นไม้ ในวันที่ 16 ธันวาคม 2566 ณ โรงเรียนบ้านป่าไม้พระฉาย ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
คุณเอกรินทร์ เหลืองวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “โครงการ “ขยะแลกกล้า” จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างวินัยให้เยาวชน และประชาชน ได้รู้จักการนำสิ่งของเหลือใช้ หรือ “ขยะไร้ค่า” นำมาสร้างประโยชน์ให้มีคุณค่า สามารถนำมาแลกเป็นกล้าไม้ เพื่อช่วยลดภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต พร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เยาวชน และประชาชนในการคัดแยกขยะ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เห็นคุณค่าในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นการช่วยลดภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต

คุณเอกรินทร์ กล่าวต่ออีกว่า “กลุ่มบริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ “ETC” พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ ประชาชน ได้ร่วมแรงร่วมใจกันปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพิ่มออกซิเจน ให้แก่ชาวจังหวัดสระบุรี อันจะส่งผลด้านคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน ในพื้นที่บริเวณใกล้เคียง และบริเวณชุมชนโดยรอบ แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สำหรับการปลูกต้นไม้ครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนเป็นอย่างดี จากหน่วยงานราชการ บุคลากรในสังกัดต่างๆ องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน ประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนความร่วมมือจากสถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดสระบุรี – กรมป่าไม้ ในการสนับสนุนพันธุ์ไม้ยืนต้น ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ จำนวน 7 ชนิด ได้แก่ ยางนา พยุง มะขาม ขี้เหล็ก มะค่า ตะเคียน ต้นสัก ทั้งปลูก และแจกกล้าไม้ รวมจำนวนกว่า 2,000 ต้น เรียกได้ว่าคืนความชุ่มชื้น เติมออกซิเจนให้กับธรรมชาติ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ชาวจังหวัดสระบุรี เกิดประโยชน์ทางตรงและทางอ้อม ทั้งในด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและสุขภาพจิต ลดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม เชื่อมสัมพันธ์ทางสังคม ชุมชน เพื่อเกิดความยั่งยืนสืบไป”

ข่าวสารของเรา

“ETC” ได้รับการประเมิน CGR ระดับ “ดีเลิศ” ติดต่อเป็นปีที่ 3

“ETC” ได้รับการประเมิน CGR ระดับ “ดีเลิศ” ติดต่อเป็นปีที่ 3
บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) โรงไฟฟ้าจากกากอุตสาหกรรม(แบบไม่อันตราย) ได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้ดำเนินการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2566 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2023 : CGR) ตอกย้ำศักยภาพการดำเนินธุรกิจ มุ่งเน้นพัฒนาการกำกับดูแลกิจการอย่างยั่งยืน
.
รางวัลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ที่มุ่งเน้นพัฒนาการกำกับดูแลกิจการในระดับที่ดีอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจเพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของบริษัท

ข่าวสารของเรา

ETC ติดทำเนียบ หุ้น ESG100 ต่อเนื่องเป็นปีที่สาม

บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (ETC) ผู้ประกอบธุรกิจหลักผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน รวมทั้งธุรกิจให้บริการด้านการออกแบบวิศวกรรมโรงไฟฟ้า การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงไฟฟ้า และการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแบบครบวงจร ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) จากการประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียน ในปี พ.ศ.2566 โดยสถาบันไทยพัฒน์

นายเอกรินทร์ เหลืองวิริยะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า สถาบันไทยพัฒน์ประกาศให้ บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (ETC) ติดอันดับ ESG100 ประจำปี 2566 ด้วยการคัดเลือกจาก 888 หลักทรัพย์จดทะเบียน ให้เป็นบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ในกลุ่มกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค และบริษัทได้เข้าอยู่ในทำเนียบ ESG100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 (พ.ศ.2564-2566)

“บริษัทมีความเชื่อมั่นในเรื่องการดำเนินนโยบายด้านความยั่งยืนโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ESG) โดยมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาขยะอุตสาหกรรมให้แก่ประเทศ และไม่สร้างมลภาวะให้สิ่งแวดล้อมโดยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลดปริมาณของเสียจากกระบวนการผลิต การนำขยะมาเปลี่ยนเป็นพลังงานเป็นอีกโอกาสสำคัญที่ทำให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน และสอดรับกับนโยบายของทางภาครัฐเรื่อง Bio-Circular-Green Economy หรือ BCG”
ทั้งนี้ การจัดอันดับของสถาบันไทยพัฒน์ พิจารณาข้อมูลจากการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และผลประกอบการของบริษัทควบคู่ไปพร้อมกัน

ข่าวสารของเรา

ETC จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผู้ถือหุ้นไฟเขียวเพิ่มวงเงินออกหุ้นกู้ 7.5 พันล้าน จากเดิมไม่เกิน 2.5 พันล้าน พร้อมลุยโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม 10 โครการ

เมื่อวันที่ 21 เมษายน ที่ผ่านมา นายเอกรินทร์ เหลืองวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ETC (ที่ 1 ซ้ายบน) พร้อมคณะกรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ตำบลบ้านธาตุ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เพื่อแสดงผลการดำเนินงานตลอดปีที่ผ่านมาในด้านต่างๆ และรายงานทิศทางการดำเนินธุรกิจ พร้อมประกาศเดินหน้าโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม 10 โครงการ

ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติวาระการขยายวงเงินการออกหุ้นกู้จากเดิมไม่เกิน 2,500 ล้านบาท เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 7,500 ล้านบาท เพื่อมุ่งขยายการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างมั่นคง ตลอดจนประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างยาวนาน นอกจากนี้ ยังมีบริษัทในเครือที่มีศักยภาพสูงรองรับการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าและได้รับการสนับสนุนเงินลงทุนจากสถาบันการเงินชั้นนำในประเทศสำหรับการก่อสร้างโครงการในอนาคตที่จะเกิดขึ้นเพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยการประชุมครั้งนี้ ได้รับมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ทุกวาระ

 

ข่าวสารของเรา

บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด(มหาชน) เข้าร่วมมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของ ภาคเอกชนไทย

ในการประชุมของคณะกรรมการแนวร่วม ฯ ประจำไตรมาส 2/2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการแนวร่วมฯ ได้มีมติให้ การรับรอง “ บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด(มหาชน)” เป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของ ภาคเอกชนไทย โดยการรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี

ข่าวสารของเรา

บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัลนวัตกรรมดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2565 และรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศ ประจำปี 2565

บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัลนวัตกรรมดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2565 และรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศ ประจำปี 2565 ผลงานนวัตกรรมดีเด่นแห่งปี นับว่าเป็นผลงานที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ นำไปต่อยอดและพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติได้อย่างแท้จริง รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศ เป็นองค์กรที่ประสบความสำเร็จและทำความดีต่อสังคมและประเทศชาติที่ได้เข้ารับรางวัลไทย รางวัลเกียรติยศ บนเส้นทางชีวิต ในโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน โดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร โดยมีท่านพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส และอดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ในครั้งนี้

ข่าวสารของเรา

ETC นำร่องชวนคนกรุงเก่านำขยะแลกกล้า

เมื่อเวลา 9.30 น วันที่ 11 สค นายประพันธ์ ตรีบุปผา ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการเปิดโครงการขยะแลกกล้า ที่ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ หนองตาโอย ตำบลบ้านขวาง อำเภอมหาราช จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ซึ่งจัดโดย บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ETC มีนายสุรพงษ์ หวังศิริเวช กรรมการผู้จัดการ บริษัท รีคัฟเวอรี่ เช้าส์ จำกัด, คุณศุภวัฒน์ คุณวรวินิจ กรรมการบริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด(มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน และกลุ่มบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาส “วันแม่แห่งชาติ” พร้อมแจกกล้าไม้จำนวนกว่า 1,500 ต้น โดยมี นายสุรพงษ์ หวังศิริเวช กรรมการผู้จัดการ บริษัท ร่วมปลูกต้นไม้