Author: adminvescon

ข่าวสารของเรา

“ETC” ได้รับการประเมิน CGR ระดับ “ดีเลิศ” ติดต่อเป็นปีที่ 3

“ETC” ได้รับการประเมิน CGR ระดับ “ดีเลิศ” ติดต่อเป็นปีที่ 3
บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) โรงไฟฟ้าจากกากอุตสาหกรรม(แบบไม่อันตราย) ได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้ดำเนินการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2566 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2023 : CGR) ตอกย้ำศักยภาพการดำเนินธุรกิจ มุ่งเน้นพัฒนาการกำกับดูแลกิจการอย่างยั่งยืน
.
รางวัลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ที่มุ่งเน้นพัฒนาการกำกับดูแลกิจการในระดับที่ดีอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจเพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของบริษัท

ข่าวสารของเรา

ETC ติดทำเนียบ หุ้น ESG100 ต่อเนื่องเป็นปีที่สาม

บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (ETC) ผู้ประกอบธุรกิจหลักผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน รวมทั้งธุรกิจให้บริการด้านการออกแบบวิศวกรรมโรงไฟฟ้า การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงไฟฟ้า และการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแบบครบวงจร ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) จากการประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียน ในปี พ.ศ.2566 โดยสถาบันไทยพัฒน์

นายเอกรินทร์ เหลืองวิริยะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า สถาบันไทยพัฒน์ประกาศให้ บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (ETC) ติดอันดับ ESG100 ประจำปี 2566 ด้วยการคัดเลือกจาก 888 หลักทรัพย์จดทะเบียน ให้เป็นบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ในกลุ่มกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค และบริษัทได้เข้าอยู่ในทำเนียบ ESG100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 (พ.ศ.2564-2566)

“บริษัทมีความเชื่อมั่นในเรื่องการดำเนินนโยบายด้านความยั่งยืนโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ESG) โดยมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาขยะอุตสาหกรรมให้แก่ประเทศ และไม่สร้างมลภาวะให้สิ่งแวดล้อมโดยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลดปริมาณของเสียจากกระบวนการผลิต การนำขยะมาเปลี่ยนเป็นพลังงานเป็นอีกโอกาสสำคัญที่ทำให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน และสอดรับกับนโยบายของทางภาครัฐเรื่อง Bio-Circular-Green Economy หรือ BCG”
ทั้งนี้ การจัดอันดับของสถาบันไทยพัฒน์ พิจารณาข้อมูลจากการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และผลประกอบการของบริษัทควบคู่ไปพร้อมกัน

ข่าวสารของเรา

ETC จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผู้ถือหุ้นไฟเขียวเพิ่มวงเงินออกหุ้นกู้ 7.5 พันล้าน จากเดิมไม่เกิน 2.5 พันล้าน พร้อมลุยโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม 10 โครการ

เมื่อวันที่ 21 เมษายน ที่ผ่านมา นายเอกรินทร์ เหลืองวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ETC (ที่ 1 ซ้ายบน) พร้อมคณะกรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ตำบลบ้านธาตุ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เพื่อแสดงผลการดำเนินงานตลอดปีที่ผ่านมาในด้านต่างๆ และรายงานทิศทางการดำเนินธุรกิจ พร้อมประกาศเดินหน้าโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม 10 โครงการ

ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติวาระการขยายวงเงินการออกหุ้นกู้จากเดิมไม่เกิน 2,500 ล้านบาท เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 7,500 ล้านบาท เพื่อมุ่งขยายการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างมั่นคง ตลอดจนประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างยาวนาน นอกจากนี้ ยังมีบริษัทในเครือที่มีศักยภาพสูงรองรับการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าและได้รับการสนับสนุนเงินลงทุนจากสถาบันการเงินชั้นนำในประเทศสำหรับการก่อสร้างโครงการในอนาคตที่จะเกิดขึ้นเพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยการประชุมครั้งนี้ ได้รับมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ทุกวาระ

 

ข่าวสารของเรา

บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด(มหาชน) เข้าร่วมมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของ ภาคเอกชนไทย

ในการประชุมของคณะกรรมการแนวร่วม ฯ ประจำไตรมาส 2/2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการแนวร่วมฯ ได้มีมติให้ การรับรอง “ บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด(มหาชน)” เป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของ ภาคเอกชนไทย โดยการรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี

ข่าวสารของเรา

บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัลนวัตกรรมดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2565 และรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศ ประจำปี 2565

บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัลนวัตกรรมดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2565 และรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศ ประจำปี 2565 ผลงานนวัตกรรมดีเด่นแห่งปี นับว่าเป็นผลงานที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ นำไปต่อยอดและพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติได้อย่างแท้จริง รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศ เป็นองค์กรที่ประสบความสำเร็จและทำความดีต่อสังคมและประเทศชาติที่ได้เข้ารับรางวัลไทย รางวัลเกียรติยศ บนเส้นทางชีวิต ในโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน โดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร โดยมีท่านพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส และอดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ในครั้งนี้

ข่าวสารของเรา

ETC นำร่องชวนคนกรุงเก่านำขยะแลกกล้า

เมื่อเวลา 9.30 น วันที่ 11 สค นายประพันธ์ ตรีบุปผา ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการเปิดโครงการขยะแลกกล้า ที่ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ หนองตาโอย ตำบลบ้านขวาง อำเภอมหาราช จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ซึ่งจัดโดย บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ETC มีนายสุรพงษ์ หวังศิริเวช กรรมการผู้จัดการ บริษัท รีคัฟเวอรี่ เช้าส์ จำกัด, คุณศุภวัฒน์ คุณวรวินิจ กรรมการบริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด(มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน และกลุ่มบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาส “วันแม่แห่งชาติ” พร้อมแจกกล้าไม้จำนวนกว่า 1,500 ต้น โดยมี นายสุรพงษ์ หวังศิริเวช กรรมการผู้จัดการ บริษัท ร่วมปลูกต้นไม้

ข่าวสารของเรา

ETC โชว์กำไร Q2 ทะลุ 65 ลบ. แย้มอนาคตสดใส รอแผนรับซื้อไฟฟ้าภาครัฐ

นายเอกรินทร์ เหลืองวิริยะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ETC เปิดเผยว่า จากนโยบายส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ ที่ทำให้โรงไฟฟ้ามีประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากชั่วโมงการทำงานยาวนานขึ้น และระยะเวลาการซ่อมบำรุงลดลง ประกอบกับการบริหารต้นทุนการเงินที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ ETC มีรายได้เติบโตขึ้นเป็น 194.01 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 2/2565 จาก 176.05 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 1จึงทำให้กำไรในไตรมาสที่สองนี้อยู่ที่ 65.53 ล้านบาท เติบโตจากไตรมาสก่อนหน้ากว่า 40% นอกจากนี้ ETC ยังเตรียมตัวเข้าร่วมยื่นข้อเสนอซื้อขายไฟฟ้าตามที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ หรือ กพช. เพิ่งประกาศเห็นชอบในหลักการ การรับซื้อไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม และมีประสบการณ์เป็นอย่างมาก

ข่าวสารของเรา

ETC จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19 อนุมัติมติ

นายเอกรินทร์ เหลืองวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอิร์ธ เทค เอนไวรอนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ETC พร้อมคณะกรรมการบริษัท , กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 23 เมษายน ณ บริษัท เอิร์ธ เทค เอนไวรอนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) จ.สระบุรี เพื่อแจ้งผลการดำเนินงานตลอดปีที่ผ่านมาในด้านต่างๆ และรายงานทิศทางการดำเนินธุรกิจในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นร่วมรับฟังการประชุมและลงมติ โดยได้รับผลโหวตอนุมัติเป็นเอกฉันท์ทุกวาระ ภายใต้วิถีใหม่ (New Normal) ในรูปแบบกึ่งออนไลน์ เพื่อตอบรับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา(COVID-19)

นายเอกรินทร์ เหลืองวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอิร์ธ เทค เอนไวรอนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ETC พร้อมคณะกรรมการบริษัท , กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 23 เมษายน ณ บริษัท เอิร์ธ เทค เอนไวรอนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) จ.สระบุรี เพื่อแจ้งผลการดำเนินงานตลอดปีที่ผ่านมาในด้านต่างๆ และรายงานทิศทางการดำเนินธุรกิจในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นร่วมรับฟังการประชุมและลงมติ โดยได้รับผลโหวตอนุมัติเป็นเอกฉันท์ทุกวาระ ภายใต้วิถีใหม่ (New Normal) ในรูปแบบกึ่งออนไลน์ เพื่อตอบรับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา(COVID-19)

ข่าวสารของเรา

กระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมคณะ เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ระบบการจัดการพลังงานทดแทน RECOVERY PROJECT แห่งแรกของประเทศ

วันนี้ (8 กุมภาพันธ์ 2564) นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ ประธานคณะกรรมาธิการวัตถุอันตราย สภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกสภาจังหวัด และสำนักรัฐมนตรี กระทรวงอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด กระทรวงอุตสาหกรรม เข้าเยี่ยมชมและศึกษางานระบบ RECOVERY PROJECT  ณ นิคมอุตสาหกรรมนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมี คณะผู้บริหาร เบตเตอร์ กรุ๊ป ให้การต้อนรับ

นายกฤชนนท์ อัยยะปัญญา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  กล่าวว่า  นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ให้ความสำคัญกับการประกอบกิจการของภาคเอกชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลงพื้นที่ครั้งนี้ก็เพื่อเยี่ยมชมโรงงานที่มีระบบการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพ มีระบบการจัดการที่ดี มีมาตรฐานและไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน ซึ่งตรงกับนโยบายรัฐบาล เรื่องแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green (BCG) Economy) หรือ BCG ซึ่งนับเป็นโรงงานอุตสาหกรรมรายแรกๆที่มีระบบการจัดการกากอุตสาหกรรมแบบครบวงจร และเป็นต้นแบบให้โรงงานอื่น ๆ ในอนาคตได้

สำหรับ กลุ่มบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการจัดการกากอุตสาหกรรมแบบครบวงจร และครอบคลุมในทุกกระบวนการ ตั้งแต่การบำบัด กำจัด และการนำกลับไปใช้ประโยชน์ด้านพลังงาน ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ พร้อมโชว์ศักยภาพด้านการบริหารจัดการพลังงานเชื้อเพลิงจากกากอุตสาหกรรม SRF (Solid Recovery Fuel)  โดยศูนย์การผลิตจะอยู่ภายใต้การรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001 นอกจากนี้ในส่วนของการการผลิต สามารถควบคุมได้ตั้งแต่กระบวนการผลิตก้อนเชื้อเพลิงจนถึงกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

สร้างความรู้ความเข้าใจกระบวนการจัดการกากอุตสาหกรรมและนำกลับมาใช้ใหม่ในรูปแบบของพลังงานทดแทน รวมถึงระบบบำบัดน้ำเสีย (ของเหลว) การคืนสภาพ กรด-ด่าง ในน้ำ และการผลิตกระแสไฟฟ้าจากกากอุตสาหกรรม นับเป็นระบบการจัดการที่ถูกหลักตามหลักวิชาการและไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม.