Author: BALLbwg

ข่าวสารของเรา

ETC ได้ 100 เต็ม AGM Check list สะท้อนการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การันตีคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 3 ของ ETC หลังการ “ประเมินคุณภาพ การจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 หรือ AGM Checklist” จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยได้รับการประเมิน 100 คะแนนเต็ม ในฐานะที่ บมจ.เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเม้นท์ จัดการประชุมที่มีมาตรฐาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน แสดงถึงบริษัท ฯ ให้ความสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี Good Corporate Governance ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจดำเนินกิจการ พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น งานนี้ “คุณเอกรินท์ เหลืองวิริยะ” CEO และทีมงานฝ่ายกำกับดูแลกิจการ ให้คำมั่นจะรักษามาตรฐานและสร้างความโปร่งใสในการดำเนินกิจการอย่างเต็มภาคภูมิ

ข่าวสารของเรา

ETC เข้าร่วมในโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน

ETC เข้าร่วมในโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน เพื่อเป้าหมายการฟื้นฟูและยกระดับเศรษฐกิจและสังคม (CSR-DIW to Covid-19 Relief) ซึี่งจัดขึ้นโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานส่วนราชการระดับกรม สังกัด กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ETC เข้าร่วมกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำ (Coaching) ครั้งที่ 1 ในการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ดังกล่าว พร้อมทั้งตรวจสอบการดำเนินงานและความพร้อมของสถานประกอบการก่อนผู้ทวนสอบเข้าตรวจรับรองระบบในเดือนกรกฎาคม 2566

ข่าวสารของเรา

“โครงการขยะแลกกล้า” จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาส “วันแม่แห่งชาติ” พร้อมแจกกล้าไม้ จำนวนกว่า 1,500 ต้น

กลุ่มบริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาส “วันแม่แห่งชาติ” พร้อมแจกกล้าไม้ใน “โครงการขยะแลกกล้า” จำนวนกว่า 1,500 ต้น โดยมี นายประพันธ์ ตรีบุบผา ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, คุณสุรพงษ์ หวังศิริเวช กรรมการผู้จัดการ บริษัท รีคัฟเวอรี่ เฮ้าส์ จำกัด ผู้บริหารกลุ่มบริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมปลูกต้นไม้ ณ สวนสาธารณะเฉลิม พระเกียรติฯ หนองตาโอย ตำบลบ้านขวาง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข่าวสารของเรา

บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) มอบเครื่องวัดความดันและเครื่องวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้ว ให้แก่ ศูนย์พักคอย คนบ้านธาตุ-ท่าตูม

บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) มอบเครื่องวัดความดัน จำนวน 5 เครื่อง และเครื่องวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้ว 10 เครื่อง ให้แก่ ศูนย์พักคอย”คนบ้านธาตุ-ท่าตูม” เนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) บริษัทฯ ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ป่วยทุกท่านหายจากอาการป่วยในเร็ววัน และกลับมามีสุขภาพแข็งแรง