นโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง

นโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง

 

นโยบายจัดซื้อ-จัดจ้าง
บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
1. วัตถุประสงค์
นโยบายการจัดซื้อ -จัดจ้างมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานจัดซื้อของบริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์
จำกัด (มหาชน) และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการจัดหาสินค้าหรือบริการตามวิธีการ
ธุรกิจที่สุจริต ซึ่งหมายถึง การมีกระบวนการที่โปร่งใส และส่งเสริมให้ผู้ขายมีการแข่งขันกันอย่างยุติธรรม
และมั่น ใจได้ว่ามีการคัดเลือกผู้ขายที่เหมาะสม ได้สินค้าและบริการมีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน รวมถึงความคุ้ม
ค่าสูงสุดของเงินที่จ่าย และมีการประเมินผู้ขายโดยการพิจารณาจากศักยภาพของผู้ขายและคุณภาพของสินค้า
บริษัทได้ตระหนักดีถึงความเป็นธรรมของระบบการจัดซื้อ-จัดจ้าง จึงได้มีการวางแผนจัดทำนโยบายด้าน
การจัดซื้อ-จัดจ้างฉบับนีขึ้น เพื่อเป็นกรอบแนวทางปฏิบัติของพนักงานในองค์กร เพี่อให้พนักงานมีความตระหนัก
ถึงความเป็นธรรมของกระบวนการจัดซื้อ-จัดจ้าง ความโปร่งใส ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทมากที่สุดและ
เป็นการป้องกันการทุจริตทั้ง จากภายในและภายนอกบริษัท เพื่อให้มีระบบการควบคุมและการบริหารงานที่ดี
2. การควบคุมกระบวนการจัดซื้อ-จัดจ้างและแนวทางในการดำเนินการ
การจัดซื้อ-จัดจ้าง สินค้าและบริการของบริษัทได้กำหนดไว้เพี่อให้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
1. ได้รับสินค้าหรือบริการที่ถูกต้อง
2. ได้รับสินค้าหรือบริการในปริมาณที่ถูกต้อง
3. ได้รับสินค้าหรือบริการในเวลาที่ถูกต้อง
4. ได้รับสินค้าหรือบริการจากแหล่งขาย หรือผู้ให้บริการที่ถูกต้อง
5. ได้รับสินค้าหรือบริการในราคาที่ถูกต้อง
บริษัทจะต้องกำหนดนโยบายการจัดซื้อ-จัดจ้างโดยมีแนวทางดังต่อไปนี้

นโยบายการจัดซื้อ -จัดจ้าง ซึ่งประกอบด้วยระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ที่พนักงานต้องปฏิบัติโดย
เคร่งครัด ขั้นตอนปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องที่อ้างอิงถึง
นโยบายการจัดซื้อ-จัดจ้าง
3. นโยบายการจัดซื้อ-จัดจ้าง
นโยบายการจัดซื้อ-จัดจ้าง ครอบคลุมนโยบาย 7 ด้าน ดังต่อไปนี้
1. นโยบายการจัดซื้อ-จัดจ้าง
2. การแบ่งแยกหน้าที่
3. อำนาจการอนุมัติ
4. การจัดทำเอกสารการจัดซื้อ-จัดจ้าง