News & Activity

News & Activity
ETC จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19 อนุมัติมติ
Read more
News & Activity
กระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมคณะ เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ระบบการจัดการพลังงานทดแทน RECOVERY PROJECT แห่งแรกของประเทศ
Read more
News & Activity
บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ต้อนรับคณะนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ศึกษาดูงานการนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า และระบบบำบัดอากาศของโครงการ
Read more
News & Activity
ETC - UPDATE รับสมัครงาน!!! 1 อัตรา
Read more
News & Activity
ETC ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษาร่วมกับชุมชน ตำบลบ้านธาตุ
Read more