Business Detail

บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด  (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “ETC”) เดิมได้ดำเนินธุรกิจนำขยะ (สิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วและไม่เป็นอันตราย) ไปจัดการด้วยวิธีรีไซเคิล ปัจจุบันบริษัทฯได้ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าประเภทผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producerหรือ VSPP) ที่มีกำลังการผลิตติดตั้งขนาด 9.4 เมกะวัตต์ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟภ.ในปริมาณพลังไฟฟ้าสูงสุด 8.0 เมกะวัตต์ โดยใช้การจัดการขยะแบบผสมผสานระหว่างขยะชุมชนและขยะอุตสาหกรรมเป็นเชื้อเพลิงและได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT)

บริษัท เอวา แกรนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (“AVA”) โรงไฟฟ้าของ AVA ที่มีกำลังการผลิตติดตั้งขนาด 4.0 เมกะวัตต์ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมพิจิตร อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟภ. ในปริมาณพลังไฟฟ้าสูงสุด 3.0 เมกะวัตต์ โดยใช้ขยะอุตสาหกรรมเป็นเชื้อเพลิงบริษัท รีคัฟเวอรี่ เฮ้าส์ จำกัด (“RH”) โรงไฟฟ้าของ RH ที่มีกำลังการผลิตติดตั้งขนาด 7.0 เมกะวัตต์ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟภ. ในปริมาณพลังไฟฟ้าสูงสุด 5.5 เมกะวัตต์ โดยใช้ขยะอุตสาหกรรมเป็นเชื้อเพลิง

บริษัท รีคัฟเวอรี่ เฮ้าส์ จำกัด (“RH”) โรงไฟฟ้าของ RH ที่มีกำลังการผลิตติดตั้งขนาด 7.0 เมกะวัตต์ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟภ. ในปริมาณพลังไฟฟ้าสูงสุด 5.5 เมกะวัตต์ โดยใช้ขยะอุตสาหกรรมเป็นเชื้อเพลิง

บริษัท เอิร์ธ เอ็นจิเนีย แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (“EEC”) ประกอบธุรกิจให้บริการด้านการออกแบบวิศวกรรม การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ การก่อสร้างโรงไฟฟ้าแบบครบวงจร (Integrated EPC) และบริหารงานและซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้า (Operations& Maintenance หรือ O&M)โดยให้บริการกับโรงไฟฟ้าภายในกลุ่มบริษัทฯ