รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

ใบประกาศเกียรติคุณ จาก การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เพื่อแสดงว่า บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด เป็นโรงงานดีเด่น “โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำกับโรงงาน”
ประจำปี 2562

อุตสาหกรรมสีเขียว

รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ถือเป็นรางวัลในการสร้างขวัญและกำลังใจแก่สถานประกอบการ ที่มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และเพื่อให้โรงงานอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกับสังคมและชุมชนได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน รวมทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดีต่อภาคอุตสาหกรรมของไทยอีกด้วย โดยบริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (ETC)  ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวของกระทรวงอุตสาหกรรม ระดับที่ 3 เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industry Town)

รางวัล 3Rs

รางวัล “3Rs” จากการพิจารณาให้เป็นโรงงานที่มีการจัดการของเสียภายในโรงงานที่ดีตามหลัก 3Rs