รายงานประจำปี

News & Activity

ETC จัดประชุมผู้ถือหุ้น 2565 มติในที่ประชุมเป็นเอกฉันท์อนุมัติทุกวาระ

นายเอกรินทร์ เหลืองวิริยะ ประธานบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ETC พร้อมคณะกรรมการบริษัท , กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 ณ บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) จ.สระบุรี เพื่อแจ้งผลการดำเนินงานตลอดปีที่ผ่านมาในด้านต่างๆ และรายงานทิศทางการดำเนินธุรกิจในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นร่วมรับฟังการประชุมและลงมติ โดยได้รับผลโหวตอนุมัติเป็นเอกฉันท์ทุกวาระ

ETC คว้าคะแนน CGR ระดับ 5 ดาว

บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ETC ผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าจากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วไม่เป็นอันตราย ได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว หรือ ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้ดำเนินการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2564 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2021 : CGR)สำหรับปี 2564 มีบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมการประเมินทั้งสิ้น 716 บริษัท และ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 84% ซึ่งสูงที่สุดตั้งแต่เริ่มทำการประเมินโดยในครั้งนี้ ETC ได้รับคะแนนการประเมินสูงกว่า 90% สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ที่มุ่งเน้นพัฒนาการกำกับดูแลกิจการในระดับที่ดีอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจเพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจในการดำเนินงานของบริษัท

บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) มอบเครื่องวัดความดัน จำนวน 5 เครื่อง และเครื่องวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้ว 10 เครื่อง ให้แก่ ศูนย์พักคอย คนบ้านธาตุ-ท่าตูม จากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) บริษัทฯ ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ป่วยทุกท่านหายจากอาการป่วยในเร็ววัน และกลับมามีสุขภาพแข็งแรง

News & Activity

ETC จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19 อนุมัติมติ

นายเอกรินทร์ เหลืองวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอิร์ธ เทค เอนไวรอนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ETC พร้อมคณะกรรมการบริษัท , กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 23 เมษายน ณ บริษัท เอิร์ธ เทค เอนไวรอนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) จ.สระบุรี เพื่อแจ้งผลการดำเนินงานตลอดปีที่ผ่านมาในด้านต่างๆ และรายงานทิศทางการดำเนินธุรกิจในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นร่วมรับฟังการประชุมและลงมติ โดยได้รับผลโหวตอนุมัติเป็นเอกฉันท์ทุกวาระ ภายใต้วิถีใหม่ (New Normal) ในรูปแบบกึ่งออนไลน์ เพื่อตอบรับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา(COVID-19)

นายเอกรินทร์ เหลืองวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอิร์ธ เทค เอนไวรอนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ETC พร้อมคณะกรรมการบริษัท , กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 23 เมษายน ณ บริษัท เอิร์ธ เทค เอนไวรอนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) จ.สระบุรี เพื่อแจ้งผลการดำเนินงานตลอดปีที่ผ่านมาในด้านต่างๆ และรายงานทิศทางการดำเนินธุรกิจในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นร่วมรับฟังการประชุมและลงมติ โดยได้รับผลโหวตอนุมัติเป็นเอกฉันท์ทุกวาระ ภายใต้วิถีใหม่ (New Normal) ในรูปแบบกึ่งออนไลน์ เพื่อตอบรับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา(COVID-19)

News & Activity

กระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมคณะ เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ระบบการจัดการพลังงานทดแทน RECOVERY PROJECT แห่งแรกของประเทศ

วันนี้ (8 กุมภาพันธ์ 2564) นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ ประธานคณะกรรมาธิการวัตถุอันตราย สภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกสภาจังหวัด และสำนักรัฐมนตรี กระทรวงอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด กระทรวงอุตสาหกรรม เข้าเยี่ยมชมและศึกษางานระบบ RECOVERY PROJECT  ณ นิคมอุตสาหกรรมนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมี คณะผู้บริหาร เบตเตอร์ กรุ๊ป ให้การต้อนรับ

นายกฤชนนท์ อัยยะปัญญา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  กล่าวว่า  นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ให้ความสำคัญกับการประกอบกิจการของภาคเอกชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลงพื้นที่ครั้งนี้ก็เพื่อเยี่ยมชมโรงงานที่มีระบบการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพ มีระบบการจัดการที่ดี มีมาตรฐานและไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน ซึ่งตรงกับนโยบายรัฐบาล เรื่องแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green (BCG) Economy) หรือ BCG ซึ่งนับเป็นโรงงานอุตสาหกรรมรายแรกๆที่มีระบบการจัดการกากอุตสาหกรรมแบบครบวงจร และเป็นต้นแบบให้โรงงานอื่น ๆ ในอนาคตได้

สำหรับ กลุ่มบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการจัดการกากอุตสาหกรรมแบบครบวงจร และครอบคลุมในทุกกระบวนการ ตั้งแต่การบำบัด กำจัด และการนำกลับไปใช้ประโยชน์ด้านพลังงาน ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ พร้อมโชว์ศักยภาพด้านการบริหารจัดการพลังงานเชื้อเพลิงจากกากอุตสาหกรรม SRF (Solid Recovery Fuel)  โดยศูนย์การผลิตจะอยู่ภายใต้การรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001 นอกจากนี้ในส่วนของการการผลิต สามารถควบคุมได้ตั้งแต่กระบวนการผลิตก้อนเชื้อเพลิงจนถึงกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

สร้างความรู้ความเข้าใจกระบวนการจัดการกากอุตสาหกรรมและนำกลับมาใช้ใหม่ในรูปแบบของพลังงานทดแทน รวมถึงระบบบำบัดน้ำเสีย (ของเหลว) การคืนสภาพ กรด-ด่าง ในน้ำ และการผลิตกระแสไฟฟ้าจากกากอุตสาหกรรม นับเป็นระบบการจัดการที่ถูกหลักตามหลักวิชาการและไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม.

News & Activity

บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ต้อนรับคณะนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ศึกษาดูงานการนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า และระบบบำบัดอากาศของโครงการ

บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ต้อนรับคณะนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ศึกษาดูงานการนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า และระบบบำบัดอากาศของโครงการเพื่อการต่อยอดพัฒนาสู่การจัดการที่ดี และสามารถนำมาเป็นประโยชน์ให้แก่ประเทศ

News & Activity

ETC – UPDATE รับสมัครงาน!!! 1 อัตรา

#ETC ขอเชิญเพื่อนๆ ที่สนใจและมีคุณสมบัติดังกล่าวเข้าร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับพวกเรา
ช่วงเวลารับสมัครงาน ตั้งแต่ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 -เป็นต้นไป เวลา 09.00 – 16.00 น.
วันจันทร์ – วันเสาร์ นะคะ
**สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณเกด : โทร 036 – 200294 หรือ 036-200295
หรือฝากประวัติ E-mail ด้านล่าง
E-mail : enjoy_1411@outlook.com K.ขวัญจิรา
E-mail : Suphannee_sn@hotmail.com K.สุพรรณี
– เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
1.สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
3.วุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
4.รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
5.ใบเซอร์อบรมต่างๆ
*สมัครด้วยตนเองที่นิคมอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้าบ้านธาตุ *
News & Activity

ETC ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษาร่วมกับชุมชน ตำบลบ้านธาตุ

ETC ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษาร่วมกับชุมชน ตำบลบ้านธาตุ ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา การแห่เทียนพรรษาเป็นประเพณีวันเข้าพรรษาของชาวพุทธที่ได้กระทำต่อเนื่องกันมาแต่พุทธกาลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา และสังฆบูชา โดย ETC ได้สนับสนุนงบประมาณในนาม กองทุนพัฒนาชุมชนเพื่อสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของชุมชน บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด(มหาชน) คณะกรรมการกองทุนฯ ได้มอบงบให้กับโรงเรียนวัดบ้านธาตุใต้ (สนิทไชยวิทยาคาร) เป็นผู้ดำเนินการ โดยถวายเทียนพรรษาให้กับ 3 วัดในชุมชนตำบลบ้านธาตุ
1.วัดท่ากะเบา
2.วัดบ้านธาตุเหนือ
3.วัดบ้านธาตุใต้
News & Activity

ETC เข้าตลาดฯ บอร์ดให้สิทธิผู้ถือหุ้นซื้อไอพีโอ 40:1

นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจ. เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน (BWG) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้นำ บมจ. เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ (ETC) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ภายในปีนี้ และให้สิทธิผู้ถือหุ้นเดิมของ BWG จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ไอพีโอ) ของ ETC จำนวน 95.8 ล้านหุ้น คิดเป็นสิทธิในการจองซื้อในอัตรา 40 หุ้น BWG ต่อ 1 หุ้นสามัญ ETC ซึ่งการให้สิทธิผู้ถือหุ้นครั้งนี้เป็นการตอบแทนผู้ถือหุ้นของ BWG และ เป็นการเพิ่มมูลค่าให้หุ้น BWG อีกด้วย โดยการนำ ETC เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จะทำให้ กลุ่ม เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน มี บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ถึง 3 บริษัท คือ 1. บมจ. เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน (BWG) 2. บมจ. อัคคีปราการ (AKP) 3. บมจ. เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ (ETC)
ล่าสุด ETC ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการกำกับและดูแลหลักทรัพย์ (กลต.) ให้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai โดย ETC มีทุนจดทะเบียน 1,120 ล้านบาท หรือ 2,240 ล้านหุ้น ด้วยมูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 0.5 บาทต่อหุ้น ประกอบธุรกิจหลักผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน รวมทั้งธุรกิจให้บริการด้านการออกแบบวิศวกรรมโรงไฟฟ้า การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงไฟฟ้า และการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแบบครบวงจร จึงเป็นโรงไฟฟ้าขยะสะอาด ที่ครบวงจรอย่างแท้จริง โดยมีบริษัทแม่เป็นผู้จำหน่าย RDF และบริษัทย่อยเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง และ บริหารและดูแล ซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้า (O&M) ซึ่งมีเทคโนโลยีที่น่าเชื่อถือและปลอดภัยต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม จึงสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้ชุมชนและทำให้การขยายธุรกิจโรงไฟฟ้า
News & Activity

ETC ยื่นไฟลิ่ง เดินหน้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ MAI

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 ที่ผ่านมานี้ บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “ETC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) (“BWG”) ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวน (Filing) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจะออกและเสนอขายหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 600,000,000 หุ้นคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 26.79 ของจํานวนหุ้นที่ออกและเรียกชําระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้
โดย ETC ถือเป็นบริษัทที่ 3 ในเครือของกลุ่มบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) หรือ BWG ที่จะเข้า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยครั้งนี้บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เพื่อให้ ETCสามารถระดมทุนมาใช้ในการลงทุนขยายธุรกิจของ ETC และบริษัทย่อยให้เติบโต รวมทั้งเพื่อปรับโครงสร้างทางการเงินให้มีความพร้อมในการรองรับการขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต
สำหรับ ETC เป็นธุรกิจที่มีจุดเด่นด้านการเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงจากขยะ(“RDF”) ซึ่งได้รับ FIT ในอัตรา5.08-6.78 ต่อยูนิต เป็นระยะเวลา 20ปี ปัจจุบันมีโรงไฟฟ้าที่เริ่มวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์แล้วจำนวน 3 แห่ง รวมกำลังการผลิตติดตั้ง 20.4 เมกะวัตต์ นอกจากนี้ ยังมีบริษัทย่อย คือ บริษัท เอิร์ธ เอ็นจิเนีย แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (“EEC”) ซึ่งให้บริการด้านการออกแบบวิศวกรรม การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ การก่อสร้างโรงไฟฟ้าแบบครบวงจร (Integrated EPC) และบริหารงานและซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้า (Operation & Maintenance หรือ O&M) โดยให้บริการกับโรงไฟฟ้าภายในกลุ่มบริษัทฯและเปิดรับงานภายนอกอีกด้วย
โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ณ วันที่ 13 ธ.ค.62โดยมีBWG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ETC ที่ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่งประกอบด้วย BWG ถือหุ้น 984,000,000 หุ้น คิดเป็น 60%และบริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) (“AKP”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ BWG ถือหุ้น 159,935,200 หุ้น คิดเป็น 9.75%
ผลประกอบการ ในปี 2561และงวด 9 เดือนแรกของปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้รวม326 ล้านบาท และ 260 ล้านบาท ตามลำดับ และกำไรสุทธิ 65 ล้านบาท และ 54 ล้านบาท ตามลำดับ ณ วันที่ 30 ก.ย. 2562 บริษัทสินทรัพย์รวม 2,519 ล้านบาท หนี้สินรวม 1,629 ล้านบาท และส่วนผู้ถือหุ้นรวม 890 ล้านบาทบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 50% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังจากการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมายแล้ว
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มของ ETC ซึ่งได้ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ที่ website ของสำนักงาน ก.ล.ต.(https://market.sec.or.th/publiclidisc/th/Product/Filing) โดย ETC ได้ยื่นแบบเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) แล้ว ในวันที่ 28 มกราคม 2563