ETC คว้าคะแนน CGR ระดับ 5 ดาว

บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ETC ผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าจากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วไม่เป็นอันตราย ได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว หรือ ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้ดำเนินการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2564 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2021 : CGR)สำหรับปี 2564 มีบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมการประเมินทั้งสิ้น 716 บริษัท และ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 84% ซึ่งสูงที่สุดตั้งแต่เริ่มทำการประเมินโดยในครั้งนี้ ETC ได้รับคะแนนการประเมินสูงกว่า 90% สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ที่มุ่งเน้นพัฒนาการกำกับดูแลกิจการในระดับที่ดีอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจเพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจในการดำเนินงานของบริษัท